Контентә кеч

31 ИЈУЛ 2014–ҸҮ ИЛ
РУСИЈА

Таганрог Мәһкәмәси өз динләринә етигад етдикләри үчүн Јеһованын Шаһидләрини мәһкум етди

Таганрог Мәһкәмәси өз динләринә етигад етдикләри үчүн Јеһованын Шаһидләрини мәһкум етди

2014-ҹү ил 30 ијул тарихиндә Таганрог Шәһәр Мәһкәмәси 16 Јеһованын Шаһидиндән 7-нә динҹ шәкилдә дини ҝөрүшләр кечирдикләринә ҝөрә һөкм охуду. Онлар Јеһованын Шаһидләринин бүтүн дүнјада кечирдикләри ҝөрүшләрдә иштирак етдикләри үчүн тәгиб олунурдулар. Бу гәрар Русијадакы Јеһованын Шаһидләринин дини азадлығыны мәһдудлашдыраҹаг тәһлүкәли преседент јарадыр.

Һаким һөкмү 2014-ҹү ил 28 ијул тарихиндә елан етмәли олса да, ону нөвбәти ҝүнә кечирди. Ијулун 29-у сәһәрдән ахшамадәк 100 сәһифәлик гәрары охуду, 30-у сәһәр исә давам етди. Һаким иҹмаја нәзарәт едән дөрд Јеһованын Шаһидинә беш илдән беш ил јарым мүддәтинә һәбс ҹәзасы вә 100 000 рубл (2800 АБШ доллары) ҹәримә кәсди. Диҝәр үч нәфәрин һәр биринә исә 50 000—60 000 рубл (1400—1700 АБШ доллары) ҹәримә кәсди. Ҹинајәт мәсулијјәтинә ҹәлб етмәк мүддәти битдији үчүн һаким мәһкум олунмушларын һамысыны ҹәримә өдәмәкдән азад етди вә гәрар верди ки, азадлыгдан мәһрум етмәклә әлагәдар верилән ҹәза шәртидир. Галан доггуз Јеһованын Шаһидинә мәһкәмә бәраәт верди.

Һаким өз гәрарыны Ростов Вилајәт Мәһкәмәсинин 2009-ҹу илин сентјабрында Јеһованын Шаһидләринин Таганрогдакы јерли дини иҹмасынын фәалијјәтинин дајандырылмасы илә бағлы чыхардығы гәрара әсасландырды. Һәрчәнд 2009-ҹу илдә верилән гәрар јалныз һүгуги шәхсә јөнәлмишди, амма һаким бу гәрары Таганрогдакы вә әтраф бөлҝәләрдәки бүтүн Јеһованын Шаһидләринин фәалијјәтинә аид етди.

15 ај чәкән мәһкәмә просеси әрзиндә мүттәһимләр билдирдиләр ки, онлар әгидәләриндән дөнмәјәҹәкләр вә Јеһованын Шаһидләри олараг галаҹаглар. Онлар дини фәалијјәтләрини дајандырмадыглары тәгдирдә тәкрар ҹинајәт төрәтмәкдә иттиһам олунараг һәбс олуна биләрләр.

Бу мәһкәмә ишинин вәкилләриндән бири Виктор Женков дејир: «Горхурам ки, бу гәрар Русијадакы Јеһованын Шаһидләринин фәалијјәтинә зәрәр вураҹаг. Таганрогдакы вә бүтүн Русијадакы һөкумәт нүмајәндәләри бу гәрардан истифадә едәрәк бундан сонра да Јеһованын Шаһидләринә зүлм етмәк үчүн онларын әлејһинә тәблиғат апара биләр. Бунунла да Јеһованын Шаһидләри дини фәалијјәтләринә ҝөрә һәбс олуна биләрләр».

Таганрогдакы Јеһованын Шаһидләри бу гәрарла бағлы Ростов Вилајәт Мәһкәмәсинә шикајәт едәҹәкләр.