2014-ҹү илин мај ајындан Таганрог Шәһәр Мәһкәмәсиндә 16 Јеһованын Шаһидинин мәһкәмә иши давам едир. Бу, Русијада јеҝанә мәһкәмә ишидир ки, мүттәһимләр ҹинајәт тәгиби илә һәдәләнәрәк имандан дөнмәјә мәҹбур олунурлар. Мүттәһимләрдән бири дејир: «Онлар мәним һамы кими олмағымы истәјирләр. Башгаларындан фәргләнмәји, һараса ҝетмәјими, Мүгәддәс Китаб һагда данышмағымы истәмирләр. Сонра нә баш верәҹәјини билмирәм».

2009-ҹу илдән етибарән Русија һөкумәт нүмајәндәләри Јеһованын Шаһидләринә гаршы Екстремист фәалијјәтинә мүгавимәтлә бағлы гануну јанлыш шәкилдә тәтбиг едирләр вә бу, даһа да интенсивләшир. Јеһованын Шаһидләринин вәкили олан Виктор Женков дејир: «Мән сон илләр әрзиндә Јеһованын Шаһидләринин тәгиб олунмасы илә бағлы баш верән һадисәләри ҝөтүр-гој етдим вә белә бир гәнаәтә ҝәлдим ки, һүгуг мүһафизә органлары Јеһованын Шаһидләринә гаршы мәгсәдјөнлү шәкилдә даима мүбаризә апарырлар». Таганрогун дөвләт нүмајәндәләри онлара гаршы хүсусилә агрессив мөвге тутурлар. Јеһованын Шаһидләри 1992-ҹи илдән Русија Федерасијасында рәсми олараг гејдијјатдан кечмәләринә бахмајараг, онларла елә рәфтар едирләр, санки, фәалијјәтләри гадаға алтындадыр. Онлар өз нијјәтләрини һеч ҝизләтмирләр. Иттиһам олунан диҝәр Шаһид дејир: «Мүстәнтиг кабинетиндә ачыг-ајдын шәкилдә деди ки, “Јеһованын Шаһиди олмагдан имтина етдијини ҝөстәрән вәрәгә имза ат вә биз сәнин әлејһинә галдырылан бүтүн ишләри бағлајараг, сәни азадлыға бурахарыг, һара истәјирсән ҝет”».

Мәһкәмәнин гәрарындан асылы олараг, 16 Шаһид ҹәримәләнә, иҹбари ишә ҹәлб олуна вә ја һәбс олуна биләрләр. Әҝәр онлара һөкм кәсилсә, онда бүтүн Русијада дин азадлығы тәһлүкә алтында олаҹаг. Бу исә, өз нөвбәсиндә, Русијадакы бүтүн Јеһованын Шаһидләри үчүн бир ишарә олаҹаг ки, һәмишәки кими динҹ шәкилдә дини фәалијјәтлә мәшғул олдугларына ҝөрә ејни ҹүр ҹинајәт тәгиби илә үзләшмәк риски ҝөзләјир. Мүттәһимләрин башга бир вәкили Алјона Бородина бөлүшүр: «Јеһованын Шаһидләри һәмишә дөвләт нүмајәндәләри тәрәфиндән тәгибләрә мәруз галырлар. Онларын әдәбијјаты екстремист нәшрләр сијаһысына дахил олунур. Әҝәр мәһкәмәнин гәрары илә әдәбијјат екстремист һесаб олунурса, ону мәһкәмәнин гәрары илә мәһв едирләр. Бир јазычы демишди ки, “китаблары јандыранлар бир ҝүн инсанлары да јандыраҹаглар”. Дини азадлыг үчүн ҹидди тәһлүкә вар».

2014-ҹү ил ијун ајында мәһкәмәнин гәрары ҝөзләнилир. Бүтүн дүнјадакы Јеһованын Шаһидләри, еләҹә дә дин азадлығына дәјәр верән диҝәр инсанлар бу гәрары һәјәҹан ичиндә ҝөзләјирләр.