Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

15 СЕНТЈАБР 2015-ҸИ ИЛ
РУСИЈА

Таганрогда 16 Јеһованын Шаһидинин мәһкәмә ишинә јенидән бахылмасы узадылыр

Таганрогда 16 Јеһованын Шаһидинин мәһкәмә ишинә јенидән бахылмасы узадылыр

Таганрогдакы (Русија) 16 Јеһованын Шаһидинин мәһкәмә иши доггуз ајдыр ки узадылыр. Бу илин јајында 20-дән чох мәһкәмә ишинә бахылыб, һәлә октјабр ајында да давам едәҹәк. Әҝәр Шаһидләр тәгсиркар билинәрсә, онларын һәбс олунаҹағы, еләҹә дә дини ҝөрүшләрдә иштирак етдикләринә, Мүгәддәс Китабы охудугларына вә иман баҹы-гардашлары илә үнсијјәт етдикләринә ҝөрә онлара ҹәримә кәсиләҹәји ҝөзләнилир.

Мәһкәмә ишинин узадылмасы мүттәһимләр үчүн тәсирсиз өтүшмүр

Мәһкәмә ишинә јенидән бахылмасы просеси башлајандан бәри, мүттәһимләр илин әввәлиндән бу јана, һарадаса 50 ҝүн мәһкәмәдә олублар. Бу мәһкәмә иши башланан вахтдан, артыг ики илдән чохдур ки, мүттәһимләр мәһкәмәләрдәдирләр. Бу мәһкәмә иши Јеһованын Шаһидләринин Русијадакы ән узунмүддәтли мәһкәмә ишидир.

Динләмәләрә ајрылан вахт мүттәһимләр үчүн зәрәрсиз өтүшмәди. Онлардан бири Кирилл Кравченко изаһ едир: «Нә ишләјә билирик, нә аиләмизә, нә дә истираһәтә кифајәт гәдәр вахт ајыра билирик». Бәзи мүттәһимләр вахтларынын чох һиссәсини мәһкәмәләрдә кечирдикләриндән вә ја Јеһованын Шаһиди олдуглары үчүн онлара бөһтан атылдығындан ја ишдән чыхарылыблар, ја да чыхмаг мәҹбуријјәтиндә галыблар. Сон ики ил әрзиндә мәһкәмә гануни иҹазә олмадан онларын Таганрогдан кәнара чыхмаларына гадаға гојуб.

Мәһкәмәнин давам етмәси мүттәһимләрә емосионал ҹәһәтдән дә ҝүҹлү тәсир етмишди. Татјана Кравченко бөлүшүр: «Бу, мәним сәһһәтимә пис тәсир едир. Јата билмирәм, ҝеҹәнин бир вахты ајылырам. Нараһат олурам, һәмишә мәһкәмә барәдә дүшүнүрәм, һеч бејнимдән чыхмыр». Мүттәһимләрдән бири Николај Тротсјук исә мәһкәмәнин стрессиндән дәфәләрлә хәстәханаја јерләшдирилиб.

Таганрогда мәһкәмә ишинә јенидән бахылмасына сәбәб олан һадисәләр

2011-ҹи илдә полис Таганрогдакы Јеһованын Шаһидләри барәдә ҝизли тәһгигат апармаға башлады. 2012-ҹи илдә он алты Јеһованын Шаһиди тәгсиркар билинди вә илк мәһкәмә 2013-ҹү илин мај ајында башлады. 15 ај чәкән мәһкәмәдән сонра Таганрог Шәһәр Мәһкәмәси онлардан једдисини екстремист фәалијјәтлә мәшғул олмагда тәгсирли биләрәк һәбс ҹәзасы кәсмишди. Һаким бу једди Шаһидин һәр биринә күллү мигдарда ҹәримә кәсмиш вә онлардан дөрдүнә узунмүддәтли азадлыгдан мәһрум етмә ҹәзасы вермишди. Лакин дәрһал сонра пул ҹәримәсини ләғв етмиш вә һәбс ҹәзасыны шәрти ҹәза илә әвәз етмишди. Мәһкәмә диҝәр доггуз нәфәри рәсми әсаслара ҝөрә тәгсирсиз билсә дә, онларын екстремист фәалијјәтдә иштиракыны тәсдигләнмишдир.

16 Шаһид үзәрләриндән бүтүн иттиһамларын ҝөтүрүлмәси үчүн Ростов Вилајәт Мәһкәмәсинә мүраҹиәт етдиләр. Һәмчинин мүстәнтиг дә шәрти ҹәзанын һәддән артыг јүнҝүл олдуғуну иддиа едәрәк мәһкәмәјә мүраҹиәт етмишдир.

2014-ҹү ил декабрын 12-си Ростов Вилајәт Мәһкәмәси Таганрог Шәһәр Мәһкәмәсинин гәрарына бахараг бу гәрары ләғв едир. Шаһидләрә бәраәт вермәк әвәзинә, Ростов Вилајәт Мәһкәмәси мүстәнтигин тәләбини һаглы һесаб едәрәк мәһкәмә ишинә јенидән башга бир һаким тәрәфиндән бахылмасы үчүн Таганрог Шәһәр Мәһкәмәсинә ҝөндәрир. 2015-ҹи ил јанварын 22-дән башлајараг мәһкәмә ишинә јенидән бахылды вә Шаһидләр 2015-ҹи ил ијун ајында гәрарын верилмәсини ҝөзләјирдиләр. Лакин һаким динләмәни октјабр ајына кечирдији үчүн, ајдындыр ки, һөкм 2015-ҹи илин сонларына јахын вериләҹәк.

Екстремизм барәдә ганун сүлһ ичиндә кечирилән ибадәт ҝөрүшүнү мәһдудлашдырмалыдырмы?

Русијанын Екстремист Фәалијјәтә Гаршы Федерал Гануну әслиндә терроризмлә мүбаризә үчүн нәзәрдә тутулуб, лакин бәзи һөкумәт нүмајәндәләри јанлыш олараг буну гануни вә сүлһ шәраитиндә кечән ибадәт ҝөрүшләрини мәһдудлашдырмаг үчүн истифадә едирләр. Өз әмәлләринә бәраәт газандырмаг үчүн һөкумәт нүмајәндәләри екстремизм ганунуну әлдә рәһбәр тутараг өлкәнин һәр јериндә Јеһованын Шаһидләринин ибадәт ҝөрүшләрини дағыдыр, евләриндә ахтарышлар апарыр, әдәбијјатларыны гадаған вә мүсадирә едир. Һөкумәт нүмајәндәләри бу ганундан јанлыш шәкилдә истифадә едәрәк Таганрогда Јеһованын Шаһидләринин јерли һүгуги шәхсини ләғв етмиш вә ибадәт евләрини мүсадирә етмишләр. Бу јахынларда Самара вә Абинскдә дә һөкумәт нүмајәндәләри ејни гајда илә Јеһованын Шаһидләринин јерли һүгуги шәхсини ләғв етмиш вә әмлакына әл гојмушду.

Русија һөкумәт нүмајәндәләри тәрәфиндән бу ҹүр ағыр тәзјигә мәруз галан Јеһованын Шаһидләри әдаләтин бәргәрар олунмасы үчүн Авропа Инсан Һүгуглары Мәһкәмәсинә (АИҺМ) 28 шикајәт әризәси илә мүраҹиәт етмишләр. Онлардан 22-си ејни инсан һүгуглары позулмасына аид олдуғу үчүн АИҺМ онларын һамысына бирликдә бахыр. Јеһованын Шаһидләринин һүгугларыны мүдафиә едән вәкилин сөзләринә ҝөрә, АИҺМ бу ишләрлә бағлы гәрары 2015-ҹи илин сонларына јахын чыхара биләр.

Дини дөзүмсүзлүјүн артма тәһлүкәси

Һал-һазырда Русија дин азадлығы мәсәләсиндә јол ајрыҹындадыр. Русијадакы Јеһованын Шаһидләри һесаб едирләр ки, әҝәр Таганрог мәһкәмәси мүттәһимләрин ҝүнаһкар олдуғуну тәсдигләјәрсә, онда Самара вә Абинскдәки иман баҹы-гардашларыны да ејни агибәт ҝөзләјир. Онлар үмид едирләр ки, Русија һөкумәти тәгибләрә сон гојуб бүтүн бу мүттәһимләрин дини азадлығыны бәргәрар едәҹәк.

Иҹмал

 1. 9 ијун 2008-ҹи ил

  Ростов Вилајәт Прокурорлуғу Таганрогдакы Јеһованын Шаһидләринин екстремист фәалијјәтлә мәшғул олдуғуну иддиа едәрәк мәһкәмәјә шикајәт әризәси илә мүраҹиәт едир.

 2. 11 сентјабр 2009-ҹу ил

  Ростов Вилајәт Мәһкәмәси Јеһованын Шаһидләринин 34 дини әдәбијјатынын екстремист олдуғуну билдирир вә Јеһованын Шаһидләринин Таганрогдакы Јерли Дини Иҹмасына (ЈДИ) гадаға гојур.

 3. 8 декабр 2009-ҹу ил

  Русија Федерасијасынын Али Мәһкәмәси Ростов Вилајәт Мәһкәмәсинин 2009-ҹу илин сентјабрында чыхардығы гәрары тәсдигләјир.

 4. 1 март 2010-ҹу ил

  Әдлијјә Назирлији Ростов Вилајәт Мәһкәмәсинин екстремист һесаб етдији 34 нәшри Екстремист Материалларын Федерал Сијаһысына дахил едир. Таганрогда һөкумәт нүмајәндәләри Јеһованын Шаһидләринин ибадәт евләрини мүсадирә едир.

 5. 1 ијун 2010-ҹу ил

  Таганрогда Јеһованын Шаһидләри Авропа Инсан Һүгуглары Мәһкәмәсинә «ЈДИ “Таганрог” вә башгалары Русијаја гаршы» адлы шикајәтлә мүраҹиәт едир.

 6. 30 апрел 2011-ҹи ил

  Һүгуг Мүһафизә Органы Таганрогда Јеһованын Шаһидләринин дини ҝөрүшләриндә ҝизли чәкилиш апарыр.

 7. 6 ијул 2011-ҹи ил

  Һөкумәт нүмајәндәләри Таганрогдакы ЈДИ-ны Екстремист Тәшкилатларын Федерал Сијаһысына дахил едир.

 8. Август 2011-ҹи ил

  Јерли һөкумәт нүмајәндәләри Таганрогдакы Јеһованын Шаһидләринә гаршы ҹинајәт иши ачыр вә 19 евдә рејдләр кечирир.

 9. 31 мај 2012-ҹи ил

  Тәһгигатчылар дини фәалијјәтләринә ҝөрә Таганрогдакы Јеһованын Шаһидләрини илк дәфә тәгсиркар билир.

 10. Мај 2013-ҹү ил

  Таганрог Шәһәр Мәһкәмәсиндә екстремизм фәалијјәтиндә ҝүнаһландырылан 16 Шаһидә мәһкәмә иши ачылыр.

 11. 29, 30 ијул 2014-ҹү ил

  Таганрог Шәһәр Мәһкәмәси Шаһидләрдән једдисини екстремист фәалијјәтдә тәгсиркар билир. Сонрадан 16 мүттәһим, о ҹүмләдән мүстәнтиг бу гәрарла разылашмајыб апелјасија шикајәти верир.

 12. 12 декабр 2014-ҹү ил

  Шикајәтә бахан Ростов Вилајәт Мәһкәмәси мәсәләјә башга һаким тәрәфиндән бахылмасы үчүн мәһкәмә ишини ҝери ҝөндәрир.

 13. 22 јанвар 2015-ҹи ил

  Таганрог Шәһәр Мәһкәмәси 16 Шаһидин мәһкәмә ишинә јенидән бахмаға башлајыр.

^ абз. 44 «Русија Федерасијасынын Өһдәликләрә вә Мәсулијјәтләрә әмәл етмәк» адлы Гәтнамәси 1896 (2012), Авропа Шурасы Парламент Ассамблејасы, (пар. 25.31).

^ абз. 45 «Русија Федерасијасынын Једдинҹи Дөври Һесабаты илә бағлы јекун рәјләр», БМТ Инсан Һүгуглары Комитәси, (пар. 20).