Контентә кеч

2 ДЕКАБР 2015-ҸИ ИЛ
РУСИЈА

Таганрог Шәһәр Мәһкәмәси 16 Јеһованын Шаһидини дини фәалијјәтә ҝөрә тәгсирли билир

Таганрог Шәһәр Мәһкәмәси 16 Јеһованын Шаһидини дини фәалијјәтә ҝөрә тәгсирли билир

11 ај давам едән мәһкәмә просесиндән сонра Таганрог Шәһәр Мәһкәмәси 16 Јеһованын Шаһидини динҹ шәраитдә кечирилән дини ҝөрүшләрин тәшкилиндә вә иштиракында тәгсирли билиб ҹинајәткарлыгда иттиһам етди. Мәһкәмә гәрарыны екстремист фәалијјәтин тәшкилатчыларыны вә иштиракчыларыны ҹәзаландыран ҹинајәт һүгугуна әсасән вериб. Бу иттиһама сәбәб Таганрог мәһкәмәләринин 2009-ҹу илдә Русијанын екстремист фәалијјәтлә мүбаризә илә бағлы ганунуну иҹра етмәмәсидир *.

2015-ҹи ил 30 нојабр тарихиндә һаким Васјутченко А. В. дөрд Јеһованын Шаһидинә беш ил һәбс вә 100 000 рубл (1511 АБШ доллары) ҹәримә кәсди. Диҝәр 12 нәфәрә исә 20 000—70 000 рубла (300—1050 АБШ доллары) гәдәр ҹәримәләди. Анҹаг һаким дәрһал ҹәзаларын вә ҹәримәләрин иҹрасыны тәхирә салды. Бу тәхирәсалынманын мүттәһимләрә неҹә тәсир едәҹәји ајдын дејил. Буна бахмајараг, гәрар мүттәһимләри криминаллашдырыр.

Чәтин сечим гаршысында

Таганрогда јашајан 800-дән чох Јеһованын Шаһиди бирликдә топлашыб динҹ шәраитдә Мүгәддәс Китабы арашдырдыглары вә дуа етдикләри үчүн үзләшәҹәкләри шејләрдән нараһатдырлар. Мәһкәмә заманы мүттәһимләр билдирмишдиләр ки, онлар Јеһованын Шаһидләри кими ибадәтләринә давам едәҹәкләр. Чыхарылан һөкм исә онларын гәрарыны сынаға чәкәҹәк. Иттиһам олунанлардан бири олан Александр Скворчов дејир: «Мәһкәмәнин сөзүндән белә чыхыр ки, иманыныздан дөнмәлијик, әкс тәгдирдә тәкрар ҹинајәткарлар кими ҹәзаландырылаҹағыг».

Русијанын диҝәр бөлҝәләриндәки Шаһидләр Таганрогда верилән һөкмдән сонра нараһат олмаға башлајыблар. Таганрогда олдуғу кими, Самара вә Абинск шәһәрләринин јерли һакимијјәти дә «Екстремист фәалијјәтә гаршы» Гануну Јеһованын Шаһидләринин динҹ шәраитдә кечән ибадәтләринә гаршы иҹра етмәмиш вә јерли Шаһидләрин һүгуги шәхсләрини ләғв етмишдиләр. Нә гәдәр ки, Русија рәсмиләри бу үсулдан истифадә едәҹәкләр, орадакы Јеһованын Шаһидләри азад шәкилдә ибадәт етмәјә чәтинлик чәкәҹәк.

Дин азадлығы уғрунда ҝедән мүбаризә

Бу гәрар ҝөстәрир ки, Јеһованын Шаһидләри динини гадаған етмәк үчүн Русија һөкумәти әлиндән ҝәләни едир. Өтән ил Русија рәсмиләри Јеһованын Шаһидләринин диҝәр ики һүгуги шәхсини екстремист елан едибләр. 2015-ҹи илин март ајындан етибарән һөкумәт Мүгәддәс Китаб да дахил олмагла, Јеһованын Шаһидләринин бүтүн дини әдәбијјатларынын идхалына гадаға гојуб. Ијул ајында исә, Јеһованын Шаһидләринин jw.org рәсми веб-сајтыны гадаған едәрәк дүнјада бу сајты гадаған едән јеҝанә өлкә кими «шөһрәт» газанды. Шаһидләр бу гәрарлары јерли мәһкәмәләрдә мүбаһисәләндирирләр вә Русијада инсан һүгугларынын бәрпа олунмасы үчүн Авропа Инсан Һүгуглары Мәһкәмәсинә 28 әризә ҝөндәрибләр.

Тагонрогдакы 16 Јеһованын Шаһиди бу гәрары апеллјасијаја верәҹәкләр. Бунунла да узун мүддәтдир давам едән һүгуг мүһарибәсиндә јени мәрһәлә башлајаҹаг. Русијада Јеһованын Шаһидләринин мәркәзи идарәсиндәки тәмсилчиси Јарослав Сивулскиј гејд едир: «Онлар мәһкәмәләрдә ики ил јарымдан чох олмаларына бахмајараг, тәәссүф ки, јенә ора ҝетмәли олаҹаглар. Буну да конститусијанын тәмин етдији дин азадлығы һүгугларыны мүдафиә етмәк мәгсәдилә едәҹәкләр».

Јеһованын Шаһидләри екстремист дејилләр. Онлар Аллаһы вә инсанлары севмәји өјрәдирләр. Таганрогдакы Шаһидләр һәфтәлик ҝөрүшләрдә бүтүн дүнјадакы диндашларынын кечдији мөвзулары кечирләр. Русија һөкумәтинин Јеһованын Шаһидләринә гаршы пис рәфтары илә бағлы 1700-дән артыг ганун позунтусу гејдә алынса да, Јеһованын Шаһидләри гисас алмаг мәгсәдилә бир дәфә дә олсун вәтәндаш итаәтсизлији ҝөстәрмәјибләр.

Јеһованын Шаһидләри үмид едирләр ки, Русија һөкумәти онларын дини фәалијјәтләринин тәһлүкәсиз олдуғуну гәбул едәҹәк вә Таганрогда вә диҝәр шәһәрләрдә онлары тәгиб етмәји дајандыраҹаг. Һөкумәт башга танынмыш динләрә дини азадлыг һүгугуну вердији кими, Јеһованын Шаһидләринә дә вермәлидир.

Мәһкәмә просеси *

 1. 22 јанвар 2015-ҹи ил

  Таганрог Шәһәр Мәһкәмәсиндә 16 Јеһованын Шаһидинин ишинә јенидән бахылыр.

 2. Ијун 2015-ҹи ил

  Һаким динләмә просесини вә гәрары пајыза кими тәхирә салыр.

 3. 13 нојабр 2015-ҹи ил

  Һаким гәрар чыхармаг мәгсәдилә мәһкәмәни тәхирә салыр.

 4. 30 нојабр 2015-ҹи ил

  Таганрог Шәһәр Мәһкәмәси 16 Јеһованын Шаһидини тәгсирли билир. Онларын һамысы ҹәримәләнир, 4-ү исә беш илдән чох һәбс ҹәзасы алыр. Һаким чыхарылан һөкмләри тәхирә салыр.