Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

1 ОКТЈАБР 2014–ҸҮ ИЛ
РУСИЈА

Јеһованын Шаһидләри Самарадакы һүгуги шәхсләринин фәалијјәтинин гадаған едилмәси илә бағлы Русија Федерасијасынын Али Мәһкәмәсинә шикајәт едиб

Јеһованын Шаһидләри Самарадакы һүгуги шәхсләринин фәалијјәтинин гадаған едилмәси илә бағлы Русија Федерасијасынын Али Мәһкәмәсинә шикајәт едиб

2014-ҹү ил октјабрын 8-дә Русија Федерасијасынын Али Мәһкәмәси Самарадакы Јеһованын Шаһидләринин Јерли Дини Гурумларынын (ЈДГ) фәалијјәтинин гадаған едилмәси илә бағлы шикајәтини динләјәҹәк. Бир мүддәт әввәл ашағы мәһкәмә инстансијасы гәрарында Самарадакы ЈДГ-ни екстремист адландырмышды. Әҝәр Али Мәһкәмә бу гәрары ләғв етмәсә, Самарада јашајан 1500-дән чох Јеһованын Шаһиди ҹидди чәтинликләрлә үзләшәҹәк.

Самара Вилајәт Прокурорлуғу агрессив фәндә әл атыр

2014-ҹү илин апрелиндә ЈДГ-јә гаршы һүгуги просесләр башлады. Белә ки, Самара Вилајәт Прокурорлуғу гурумун «ектремист фәалијјәтинин» дајандырылмасы илә бағлы Самара Вилајәт Мәһкәмәсинә мүраҹиәт етди. Һәлә вилајәт мәһкәмәси ишә бахмамыш прокурорлуг ЈДГ-нин фәалијјәтини дајандырмыш вә онун әмлакыны мүвәггәти олараг мүсадирә етмишди. Бундан сонра 2014-ҹү ил мајын 29-да һаким Шабајева прокурорун леһинә гәрар чыхармыш вә ЈДГ-нин фәалијјәтинин гадаған едилмәсинә вә әмлакынын мүсадирә едилмәсинә әмр вермишди. Бу гәрарын ардынҹа Русија Федерасијасынын Әдлијјә Назирлији Самарадакы ЈДГ-ни екстремист фәалијјәтинә ҝөрә гадаған едилмиш дини гурумларын сијаһысына дахил етди.

Бундан габаг да Самара Вилајәт Прокурорлуғу Самарадакы ЈДГ-нин фәалијјәтини дајандырмаг үчүн иттиһамлар ирәли сүрмүшдү. Прокурорлуг 2009-ҹу илдә мәһкәмәјә иддиа илә мүраҹиәт етмиш, амма сонра шикајәтини ҝери ҝөтүрмүшдү. Һал-һазыркы мәсәләдә исә Самара һүгуг-мүһафизә органлары амалларына чатмаг үчүн башга үсула әл атыблар.

Русија мәһкәмәләри ЈДГ-нин фәалијјәтини шүбһәли сәбәбләрлә дајандырмаға чалышыр

Һәм 2013-ҹү илин, һәм 2014-ҹү илин јанварында јерли полисләр Јеһованын Шаһидләринин ибадәт үчүн иҹарәјә ҝөтүрдүкләри бинада ахтарыш апармыш вә Екстремист Материалларын Федерал Сијаһысына дахил олан дини әдәбијјатлар «ашкар етмишди». Самара Шәһәр Прокурорлуғу 2013-ҹү илдәки ахтарышла бағлы ЈДГ-јә хәбәрдарлыг ҝөндәрди вә полисләр 2014-ҹү илин јанварында јенә дини әдәбијјатлар ашкар едәндән сонра прокурорлуг административ ишә башлады. 2014-ҹү ил мартын 7-дә Самара Совет Рајон Мәһкәмәси ЈДГ-јә 50 000 рубл (1383 АБШ доллары) ҹәримә кәсди. Јеһованын Шаһидләри әминдирләр ки, һәр ики ахтарыш заманы полисләр өзләри әдәбијјатлары ҝәтириб хәлвәт гојмушдулар. Үстәлик, Јеһованын Шаһидләри Русија мәһкәмәсинин әдәбијјатлары екстремист адландырмаг гәрары илә разылашмајараг Авропа Инсан Һүгуглары Мәһкәмәсинә шикајәт әризәси илә мүраҹиәт етмишләр.

Самара Вилајәт Прокурорлуғу Совет Рајон Мәһкәмәсинин мөвгејини биләндән сонра 2014-ҹү илин апрелиндә екстремизм иддиасы илә Самара Вилајәт Мәһкәмәсинә мүраҹиәт етди. Мәгсәд ЈДГ-нин фәалијјәтини дајандырмаг иди. Һаким Шабајева гәрар чыхармаздан габаг Јеһованын Шаһидләринин вәкилләри она билдирдиләр ки, ЈДГ-нин фәалијјәтини дајандырмаг үчүн һеч бир әсас јохдур вә Јеһованын Шаһидләринин, јахуд ЈДГ-нин фәалијјәтиндә вә тәлимләриндә екстремист һеч нә јохдур. Онлар һәмчинин билдирдиләр ки, «гадаған олунмуш» әдәбијјатлар ахтарышлар заманы полисләр тәрәфиндән хәлвәт ҝәтирилиб. Буна бахмајараг, һаким Шабајева Самарадакы ЈДГ-нин фәалијјәтинә хитам верди.

Русија һакимијјәт нүмајәндәләри ибадәт етмәк азадлығыны гадаған етмәјә давам едәҹәкләрми?

Самарадакы вәзијјәт Русијанын һүгуг-мүһафизә органларынын Таганрогдакы Јеһованын Шаһидләринә гаршы рәфтарына охшар ардыҹыллыгла давам едир. Таганрогда һакимијјәт нүмајәндәләри әввәлҹә Екстремист Фәалијјәтә Гаршы Федерал Гануну јанлыш олараг Јеһованын Шаһидләринин ибадәтинә аид етмишдиләр. Һакимијјәт нүмајәндәләри 2009-ҹу илдә Таганрогдакы ЈДГ-нин фәалијјәтини дајандырмаға мүвәффәг олмушду вә сонралар Јеһованын Шаһидләринә гаршы ҹинајәт иши ачмышды. Нәтиҹәдә Јеһованын Шаһидләриндән једдиси ибадәт ҝөрүшләриндә иштирак етдији үчүн иттиһам олунараг һәбс едилмишди. Самарадакы Јеһованын Шаһидләри ејни агибәтлә үзләшәҹәкләриндән нараһатдырлар.

Русија һакимијјәт нүмајәндәләри нә вахта гәдәр Јеһованын Шаһидләринин ибадәтинә мане олмаға давам едәҹәкләр? 2014-ҹү илин ијун ајындан етибарән Русијанын дөрд бир јанында екстремист һесаб едилән дини әдәбијјатлары пајладыглары үчүн Јеһованын Шаһидләринә гаршы сахта иттиһамлар ирәли сүрүлүр. Самарадакы Јеһованын Шаһидләри үмид едирләр ки, Русија Федерасијасынын Али Мәһкәмәси әдаләти бәргәрар едәҹәк.