Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

1 ИЈУЛ 2014-ҸҮ ИЛ
РУСИЈА

Авропа Инсан Һүгуглары Мәһкәмәси Русијадакы Јеһованын Шаһидләринин ибадәт мәгсәдилә топлашмаг һүгугуну мүдафиә едир

Авропа Инсан Һүгуглары Мәһкәмәси Русијадакы Јеһованын Шаһидләринин ибадәт мәгсәдилә топлашмаг һүгугуну мүдафиә едир

Авропа Инсан Һүгуглары Мәһкәмәси (АИҺМ) 2014-ҹү ил 26 ијун тарихиндә Јеһованын Шаһидләринә вә онларын Русија һөкумәт нүмајәндәләринин ганунсуз мүдахиләси олмадан ибадәт етмәк һүгугуна бәраәт вермишди. Мәһкәмәнин јекдил гәрарында билдирилмишди ки, 2006-ҹы ил апрелин 12-си ахшам радәләриндә полис дәстәси ганунсуз шәкилдә ибадәт ҝөрүшүнүн кечирилдији јерә сохулараг мәрасимин кечирилмәсинә мане олмуш вә бунунла Русија һөкумәти Авропа Инсан Һүгуглары Конвенсијасынын (Конвенсијанын) 5-ҹи маддәсини (азадлыг вә шәхси тохунулмазлыг һүгугу) вә 9-ҹу маддәсини (фикир, виҹдан вә дин азадлығы) позмушдур.

Һәмин ахшам бүтүн дүнјада Јеһованын Шаһидләри, һәр ил олдуғу кими, Иса Мәсиһин өлүмүнүн Хатирә ҝеҹәсини гејд етмәк үчүн топлашмышдылар. Москвадакы иҹмалардан икиси бу мәрасим үчүн бир мәктәбин акт залыны иҹарәјә ҝөтүрмүшдү вә тәдбирә 400-дән чох адам ҝәлмәли иди. Ҝөрүш вахты 10 машын полис дәстәси, 2 микроавтобус силаһланмыш Хүсуси Тәјинатлы Полис Дәстәси (ОМОН) вә полис ҝејиминдә олан онларла инсан ора төкүлүшдү. Онлар бинаны ҹәлд мүһасирәјә алдылар вә мәһкәмәнин ордери олмадан дини ҝөрүшү дајандырдылар. Һамыја бинаны тәрк етмәји әмр етдиләр, залда ахтарыш апардылар, дини әдәбијјатлары мүсадирә етдиләр вә зор ҝүҹү илә 14 нәфәр кишини полис бөлмәсинә апарыб орада сахладылар. Сахланылан шәхсләр вәкилләри илә әлагә сахладыгдан сонра вәкил полис идарәсинә ҝәлди. Полисләр онун үст-башыны јохладылар, ону јерә јыхыб боғазына бычаг дирәдиләр вә һәдәләдиләр ки, әҝәр шикајәт етсә, бу, онун аиләси үчүн пис нәтиҹәләнәҹәк. Тәхминән дөрд саатдан сонра сахланылан шәхсләр евә бурахылдылар.

Николај Крупко вә сахланылан диҝәр үч нәфәр Јеһованын Шаһиди дини ҝөрүшүн ганунсуз олараг дајандырылмасы вә ганунсуз һәбсләри илә бағлы мәһкәмәјә шикајәт етдиләр. Лјублино Рајон Мәһкәмәси вә Москва Шәһәр Мәһкәмәси шикајәти рәдд етдикдән сонра онлар 2007-ҹи илин ијун ајында АИҺМ-ә мүраҹиәт етдиләр.

АИҺМ «Крупко вә башгалары Русијаја гаршы» адлы ишлә бағлы 2014-ҹү ил 26 ијун тарихли гәрарында билдирди: «Мәһкәмә ардыҹыл олараг белә гәнаәтә ҝәлиб ки, һәтта һакимијјәт нүмајәндәләри иҹтимаи ҝөрүшүн кечирилмәји илә бағлы дәгиг мәлуматландырылмадығы вә иштиракчылар иҹтимаи асајиши позмадығы һалларда полис әмәкдашларынын динҹ топлантылары дағытмасы “демократик ҹәмијјәтдә тәләб олунан тәдбир” кими гијмәтләндирилә билмәз... Бу гәрары күчәдә сәс-күјлә јох, топланты залында сакит шәкилдә кечирилән вә иҹтимаи асајиши поздуғу сүбут олунмајан бу дини мәрасимә аид етмәјә ҝүҹлү әсас вар. Һөкумәт нүмајәндәләри габагҹадан мәлуматландырылмадыглары үчүн топлантыны гејри-гануни һесаб етсәләр дә, силаһлы полис дәстәсинин мүдахиләси вә ардынҹа шикајәтчиләрин үч саат һәбсдә сахланылмасы иҹтимаи асајишин горунмасы үчүн ҝөрүлән тәдбирләрә ујғун ҝәлмир».

Бу, Јеһованын Шаһидләринин һүгугларыны поздуғу үчүн Русија дөвләтинә гаршы чыхарылан дөрдүнҹү гәрар иди. «Кузнетсов вә башгалары Русијаја гаршы» адлы ишлә бағлы 2007-ҹи ил тарихли гәрарында АИҺМ билдирмишди ки, Челјабинск шәһәринин јерли һөкумәт нүмајәндәләри кар вә зәиф ешидән Јеһованын Шаһидләринин ибадәт ҝөрүшүнә ганунсуз олараг мүдахилә етмиш вә бунунла Русија дөвләти Конвенсијаны позмушдур. Москва Шәһәр Прокурорлуғу Јеһованын Шаһидләринин Москвадакы һүгуги шәхсинин фәалијјәтини дајандырдығына вә гадаған етдијинә ҝөрә АИҺМ 2010-ҹу илдә «Јеһованын Шаһидләринин Москва Иҹмасы Русијаја гаршы» адлы мәһкәмә ишиндә Русија дөвләтинин әлејһинә гәрар чыхармышды. Санкт-Петербург Шәһәр Прокурорлуғу мәхфи тибби мәлуматлары тәләб етдијинә ҝөрә АИҺМ 2013-ҹү илдә «Авилкина вә башгалары Русијаја гаршы» адлы мәһкәмә ишиндә Русија дөвләтини шәхси һәјата һөрмәт һүгугуну позмагда иттиһам етмишди.

 

АИҺМ-ин бу гәрарлары бир даһа ҝөстәрир ки, Русија һөкумәт нүмајәндәләри Јеһованын Шаһидләринин Русијадакы фәалијјәтинә мане олмагла Русија Федерасијасынын Конститусијасы вә Конвенсија тәрәфиндән тәмин едилән азадлығы позмушдур.