Дүнјанын мүхтәлиф өлкәләриндән олан аиләләрлә таныш олун. Онлар аиләви ибадәти мараглы вә мүнтәзәм кечирмәк үчүн чохлу чәтинликләрлә үзләширләр.