ҜӨРҮНҮШҮ
Мәтн
Шәкил

(Мәтта 5:16)

 1. 1. Мәсиһин әмридир,

  Парласын нурун.

  Бәрг вурсун ҝүнәштәк

  Гој сәнин үзүн.

  Сәмави һикмәтлә

  Нур сачыр Кәлам.

  Әмәлин тәмиз олсун,

  Нур јајсын һәр ан.

 2. 2. Илаһи мүждәдир

  Үрәјә мәлһәм.

  Гој ишыг сачсын о,

  Нурлансын аләм.

  Пак Кәлам чырагдыр

  Бу һагг јолунда.

  Һәр кәсә сечим верәк,

  Ҝәл јајаг мүждә.

 3. 3. Дүнјаја ишыгдыр

  Хејирхаһ ишләр.

  Сөзүмүз инҹидир,

  Һәр јанда парлар.

  Һеч заман сөнмәз нур,

  Дүз јолда галсаг.

  Ҝәл шәрәф верәк Рәббә,

  Һеј фәхри олаг.