ҜӨРҮНҮШҮ
Мәтн
Шәкил

(1 Коринфлиләрә 15:58)

 1. 1. Бу ҝүн тәлаш ичиндәдир халглар,

  Чох горхудур онлары савашлар.

  Бизсә мөһкәм, дөзүмлү ҝәл олаг,

  Тәк Аллаһа тапынаг.

  НӘГАРӘТ

  Ҝәрәк мәтин биз олаг,

  Һәр шәр ишдән ҝен дураг.

  Биз сонадәк дөзүб

  Әсил һәјат алаг.

 2. 2. Чохдур мәнфур Шејтанын һијләси,

  Пак дүшүнҹә өлдүрәр пис нәфси.

  Сидг-үрәкдән дүзлүјү биз севсәк,

  Рәбб ҝүҹ-гүввәт верәҹәк.

  НӘГАРӘТ

  Ҝәрәк мәтин биз олаг,

  Һәр шәр ишдән ҝен дураг.

  Биз сонадәк дөзүб

  Әсил һәјат алаг.

 3. 3. Шөвглә Рәббә ејләјирик хидмәт,

  Вәз ишиндә ҝөстәририк гејрәт.

  Саф гәлбләрә јол тапсын хош хәбәр.

  Пис зәманә тез битәр.

  НӘГАРӘТ

  Ҝәрәк мәтин биз олаг,

  Һәр шәр ишдән ҝен дураг.

  Биз сонадәк дөзүб

  Әсил һәјат алаг.

(Һәмчинин бахын: Лука 21:9; 1 Бут. 4:7.)