ҜӨРҮНҮШҮ
Мәтн
Шәкил

(Лука 17:5)

 1. 1. Билирсән, ҝүнаһлыјыг, еј Јеһова,

  Биз даим мејиллијик пислијә.

  Јолумузда әнҝәл олан ҝүнаһ вар:

  Нагис иман јува салыр гәлбдә.

  НӘГАРӘТ

  Иманымы артыр, Рәббим Јеһова,

  Јетиш гулун мөһтаҹ олан заман.

  Иманымы артыр, мөһкәм олсун ки,

  Шәрәф версин бәндән Сәнә һәр ан.

 2. 2. Иманла биз Рәбби разы саларыг.

  Әминик, алаҹағыг мүкафат.

  Иманымыз бизә мөһкәм галхандыр.

  Галаг горхмаз, О верәҹәк ниҹат.

  НӘГАРӘТ

  Иманымы артыр, Рәббим Јеһова,

  Јетиш гулун мөһтаҹ олан заман.

  Иманымы артыр, мөһкәм олсун ки,

  Шәрәф версин бәндән Сәнә һәр ан.

(Һәмчинин бахын: Јар. 8:21; Ибр. 11:6; 12:1.)