Сәхавәтли Аллаһымыз Јеһова бизә бол-бол илаһи биликләр верир.

Ордулар Аллаһы Јеһова бүтүн халглар үчүн зијафәт гураҹаг

25:6

  • Кечмишдә киминләсә бирҝә јемәк јемәк меһрибанчылығын вә достлуғун әламәти иди

Иликлә долу јағлы хөрәкләр, сүзҝәҹдән кечмиш әла шәраб олаҹаг

  • «Јағлы хөрәкләр вә сүзҝәҹдән кечмиш әла шәраб» Јеһова Аллаһын бизә вердији илаһи биликләрин мүкәммәл олдуғуна ишарәдир