Ашшур падшаһы Синахериб рәбсагы Јерусәлимә ҝөндәрди ки, шәһәрин тәслим олмасыны тәләб етсин. Ашшурлулар јәһудиләри дөјүшсүз тәслим олмаға тәһрик етмәк үчүн ҹүрбәҹүр сәбәбләр ҝәтирдиләр.

  • Тәк галаҹаглары илә горхутдулар. Мисир сизә көмәк етмәјәҹәк (Әш 36:6).

  • Шүбһә тохуму сәпдиләр. Јеһова сиздән наразыдыр, буна ҝөрә дә сизин уғрунузда дөјүшмәјәҹәк (Әш 36:7, 10).

  • Һәдәләдиләр. Ашшур ордусунун ҝүҹү гаршысында таб ҝәтирә билмәзсиниз (Әш 36:8, 9).

  • Ширникләндирдиләр. Ашшурлулара тәслим олсаныз, ҝүзәраныныз јахшылашаҹаг (Әш 36:16, 17).

Һизгијјәнин Јеһоваја иманы сарсылмаз иди

37:1, 2, 1420, 36

  • Халгы мүһасирәјә һазырламаг үчүн Һизгијјә ағылла һәрәкәтә кечди

  • О, хилас үчүн Јеһова Аллаһа дуа едирди, халгы да бу ҹүр давранмаға чағырырды

  • Јеһова Аллаһ Өз мәләјини ҝөндәриб бир ҝеҹәнин ичиндә Ашшур ордусунун 185 000 дөјүшчүсүнү мәһв етмәклә Һизгијјәјә иманына ҝөрә мүкафат верди