Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ

Тәгибләрә мәруз галанлар үчүн дуа етмәји унутмајын

Тәгибләрә мәруз галанлар үчүн дуа етмәји унутмајын

Мүгәддәс Китабда габагҹадан дејилмишди ки, Шејтан тәгибләр васитәсилә Аллаһа ибадәт етмәјимизә мане олмаға чалышаҹаг (Јһ 15:20; Вһ 12:17). Башга әразиләрдә тәгибләрлә үзләшән баҹы-гардашларымыза неҹә көмәк едә биләрик? Онлар үчүн дуа етмәклә. «Салеһин һәрарәтли дуасынын бөјүк тәсири вар» (Јг 5:16).

Нә һагда дуа едә биләрик? Дуада Јеһовадан хаһиш етмәк олар ки, һәмин баҹы-гардашлара ҹәсарәт версин, горхмамалары үчүн онлара дајаг олсун (Әш 41:10—13). Биз һәмчинин дөвләт нүмајәндәләри үчүн дуа едә биләрик ки, тәблиғ ишимизи иҹра етмәјә иҹазә версинләр вә биз «гулағымыз динҹ, сакит јашајаг» (1Тм 2:1, 2).

Һәвари Булус вә Бутрус һәбс едиләндә о дөврдә јашајан диндашлары шәхсән онлар үчүн дуа етмишдиләр (Һв 12:5; Рм 15:30, 31). Һәтта әҝәр тәгиб олунан диндашымызын адыны билмириксә, дуада онун хидмәт етдији јығынҹағын, өлкәнин вә ја әразинин адыны чәкә биләрик.

Һансы өлкәләрдә јашајан диндашларын үчүн дуа етмәк истәрдин? Бу өлкәләрин сијаһысыны јаз.