Ганада хош хәбәр тәблиғ олунур

МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ ВӘ ИБАДӘТИ. ИШ ДӘФТӘРИ Јанвар 2017

Нүмунә үчүн тәгдимәләр

«Ҝөзәтчи гүлләси» журналы үчүн вә ахырзаманда јашадығымыза даир нүмунә үчүн тәгдимәләр. Нүмунәләрдән истифадә едәрәк өз тәгдимәни һазырла.

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ

Јеһова Аллаһ халгынын гајғысына галыр

Сәхавәтли Аллаһымыз Јеһова бизә бол-бол илаһи биликләр верир.

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ

«Падшаһ салеһлик уғрунда һөкмранлыг едәҹәк»

Падшаһ олан Иса Мәсиһ јығынҹағын гејдинә галмалары үчүн ағсаггаллар тәјин едир. Онлар Аллаһын јолунда јеримәси үчүн халга рәһбәрлик верәрәк раһатлыг ҝәтирирләр.

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ

Һизгијјә иманына ҝөрә мүкафат алды

Ашшурлулар јәһудиләри дөјүшсүз тәслим олмаға тәһрик етмәјә чалышырлар, амма Јеһова Аллаһ Јерусәлими горумаг үчүн мәләјини ҝөндәрир.

МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ

«Еј Јеһова, Сәнә ҝүвәнирәм»

Һәм јахшы, һәм пис ҝүнүмүздә Јеһова Аллаһа ҝүвәнмәјимиз ваҹибдир. Һизгијјә Јеһова Аллаһа ҝүвәндијини неҹә ҝөстәрди?

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ

Јеһова јорғунлара ҝүҹ верир

Гарталын неҹә учмасы ҝөстәрир ки, Јеһова Аллаһын вердији ҝүҹ сајәсиндә биз бундан сонра да тагәтдән дүшмәјиб Она ибадәт едә биләрик.

МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ

Тәгибләрә мәруз галанлар үчүн дуа етмәји унутмајын

Тәгибләрлә үзләшән диндашларымыза көмәк етмәк үчүн неҹә дуа етмәјимиз јахшы олар?

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ

Јеһова дедији һәр шеји јеринә јетирир

Јеһова Аллаһ Әшија пејғәмбәр васитәсилә 200 илдән сонра Бабилин башына ҝәләҹәк һадисәләри демишди.