Мәсиһи мәһәббәти (Малави)

МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ ВӘ ИБАДӘТИ. ИШ ДӘФТӘРИ Октјабр 2018

Сөһбәт планы

Инсанлар нәјә ҝөрә әзаб чәкдији вә Аллаһын бу әзаблара неҹә сон гојаҹағына даир сөһбәт планы.

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ

Иса сүрүсүнүн гејдинә галыр

Јахшы Чобан олан Иса өз гојунларынын һәр бирини таныјыр, онларын тәләбатыны, зәиф вә ҝүҹлү ҹәһәтләрини билир.

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ

Мәсиһ кими шәфгәтли олун

Нәјә ҝөрә Исанын ҝөстәрдији шәфгәт вә мәрһәмәт хүсуси иди?

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ

«Мән сизин үчүн нүмунә гојдум»

Иса һәвариләрә тәвазөкар олмағы вә гардашлары үчүн ашағы сәвијјәли сајылан ишләри ҝөрмәји өјрәтди.

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ

Мәһәббәт — һәгиги мәсиһиләри сәҹијјәләндирән хүсусијјәт. Өз хејринизи ҝүдмәјин, тез өзүнүздән чыхмајын

Мәсиһ кими мәһәббәт ҝөстәрмәк үчүн ҝәрәк башгаларынын хејрини дүшүнәк вә тез өзүмүздән чыхмајаг.

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ

«Сиз дүнјаја мәхсус дејилсиниз»

Исанын давамчыларына өзләрини әтрафдакы инсанларын хасијјәти вә һәрәкәтләри илә мурдарламамаг үчүн ҹәсарәт лазымдыр.

МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ

Мәһәббәт — һәгиги мәсиһиләри сәҹијјәләндирән хүсусијјәт. Бирлији горујун

Бирлији горумаг үчүн бир-биримиздә јахшы хүсусијјәтләрә фикир вермәли вә бир-биримизи үрәкдән бағышламалыјыг.

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ

Иса һәгигәтә шәһадәт едирди

Исанын шаҝирдләри олан бизләр дә һәм сөздә, һәм әмәлдә һәгигәтә шәһадәт едирик.

МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ

Мәһәббәт — һәгиги мәсиһиләри сәҹијјәләндирән хүсусијјәт. Һәгигәтә шадланын

Биз јалан вә һагсызлыгла долу дүнјада јашасаг да, һәгигәтә шәһадәт етмәли вә һәгигәтә шадланмалыјыг.