Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ

Јеһоваја вердијимиз бәхшиш

Јеһоваја вердијимиз бәхшиш

Јеһоваја көнүллү бәхшиш вермәк истәјириксә, буну неҹә едә биләрик? (1См 29:5, 9, 14). Һәм өз әразимиздә, һәм дә бүтүн дүнјада Јеһованын Шаһидләринин ишини дәстәкләмәк үчүн көнүллү ианәләр етмәјин мүхтәлиф јоллары вар. Ашағыда бунун бир нечә үсулу садаланыр.

ИНТЕРНЕТ ВАСИТӘСИЛӘ ЕДИЛӘН, ЈАХУД ИАНӘ ГУТУЛАРЫНА АТЫЛАН ИАНӘЛӘР НӨВБӘТИ ИШЛӘР ҮЧҮН ХӘРҸЛӘНИР:

 • ҮМУМДҮНЈА ИШИ

  филиалларын, тәрҹүмә офисләринин тикинтиси вә фәалијјәти үчүн

  теократик мәктәбләр үчүн

  хүсуси тамвахтлы хидмәтчиләр үчүн

  тәбии фәлакәтләр заманы јардым иши үчүн

  чап иши, видео истеһсалы, електрон нәшрләр үчүн

 • ЈЫҒЫНҸАҒЫН ХӘРҸЛӘРИ

  јығынҹағын хәрҹләри, мәсәлән, ибадәт евинин коммунал хәрҹләри вә әсас тәмир ишләри үчүн

  јығынҹагларын филиала мүәјјән мәбләғдә пул ҝөндәрмәклә бағлы гәбул етдији гәтнамәни һәјата кечирмәк үчүн. Бу гәтнамәләр нөвбәти ишләр үчүн ола биләр:

  • дүнја үзрә ибадәт евләринин вә топланты залларынын иншасы

  • Үмумдүнја Јардым Програмы

  • диҝәр үмумдүнја ишләри

ТОПЛАНТЫЛАР

Реҝионал топлантыларда едилән ианәләр үмумдүнја иши үчүн ҝөндәрилир. Реҝионал, хүсуси вә бејнәлхалг топлантыларын хәрҹи үмумдүнја иши үчүн едилән ианәләрин һесабына өдәнилир.

Теократик рајон үчүн едилән ианәләр топланты јеринин иҹарәси, истисмары, тәмири вә рајонун диҝәр хәрҹләри үчүн истифадә олунур. Артыг галан пул Јеһованын Шаһидләринин үмумдүнја иши үчүн ианә едилә биләр.