Јеһова ҝөрдүјүмүз ишдән һәзз алмағымызы истәјир вә бунун јолуну ҝөстәрир. Әҝәр инсан ишинә дүзҝүн јанашса, ондан һәзз ала биләр.

Сиз ишиниздән һәзз ала биләрсиниз, әҝәр...

3:13; 4:6

  • ишинизә дүзҝүн јанашмағы өјрәнсәниз

  • ишинизин башгаларына һансы хејри ҝәтирдији һагда дүшүнсәниз

  • ҝөрдүјүнүз ишә ҹан гојсаныз, ишдән евә ҝәләндә исә аиләнизә вә ибадәтинизә көкләнсәниз