Өнҹүлләр Мексиканын Чјапас штатында сотсил дилиндә хош хәбәри чатдырырлар

МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ ВӘ ИБАДӘТИ. ИШ ДӘФТӘРИ Нојабр 2016

Нүмунә үчүн тәгдимәләр

«Ҝөзәтчи гүлләси» журналы үчүн вә дөврүмүздә јеринә јетән пејғәмбәрликлә бағлы тәгдимәләр. Нүмунәләрдән истифадә едәрәк өз тәгдимәни һазырла.

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ

Мүгәддәс Китаб јахшы гадынын тәрифини верир

Јеһова Аллаһ аиләли гадында һансы хүсусијјәтләри гијмәтләндирир?

МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ

«Әри.. шәһәр дарвазасында јахшы танынар»

Јахшы арвад әринә јахшы тәсир едир.

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ

Ҝөрдүјүн ишдән һәзз ал

Әҝәр инсан ишинә дүзҝүн јанашса, ондан һәзз ала биләр.

МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ

«Мүгәддәс Китаб тәлимләри» китабындан неҹә истифадә етмәлијик?

Дәрс кечәркән «Тәлимләр» китабыны неҹә истифадә едә биләрик?

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ

«Ҹаванлыг ҝүнләриндә Улу Јараданыны хатырла»

Ваиз 12 фәсил бәдии ифадәләрлә ҝәнҹләри тәшвиг едир ки, гаршыларында олан имканлардан истифадә етсинләр.

МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ

Ҝәнҹләр, «бөјүк фәалијјәт гапысы»ндан ҝирмәјә ләнҝимәјин!

Гаршына таммүддәтли хидмәт кими руһани мәгсәд гоја биләрсән?

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ

Шулам гызы — өрнәк ҝөтүрүләси гыз

Шулам гызы һансы саһәләрдә Јеһованын хидмәтчиләри үчүн нүмунәдир?