9:1—7

Тәсәввүр един, ҝөркәминин дәјишилдији ҝөрүнтүдә Иса сәмави Атасынын ондан разы олдуғуну ешидәндә һансы һиссләри кечирмишди. Шүбһәсиз, бу, Исаја ҝәләҹәк әзаблара дөзмәк үчүн ҝүҹ вермишди. Бу ҝөрүнтү һәм дә Бутрусун, Јагубун вә Јәһјанын зеһниндә дәрин из бурахмышды. Онлар әмин олмушдулар ки, Иса, һәгигәтән дә, Мәсиһдир вә она гулаг асмагда јанылмајыблар. Үстүндән тәхминән 32 ил кечмәсинә бахмајараг, Бутрус о һадисәни вә һәмин пејғәмбәрлик сөзүнүн иманыны неҹә мөһкәмләндирдијини хатырлајырды (2Бт 1:16—19).

Биз һәмин мөһтәшәм ҝөрүнтүнү ҝөрмәсәк дә, онун неҹә јеринә јетдијинин шаһидијик. Иса һазырда гүдрәтли Падшаһдыр. Тезликлә о, гәләбәсини баша вурараг салеһлијин бәргәрар олундуғу јени дүнјанын гапыларыны инсанларын үзүнә ачаҹаг (Вһ 6:2).

Мүгәддәс Китабдакы пејғәмбәрликләрин јеринә јетдијини ҝөрмәк сизин иманынызы неҹә мөһкәмләндирир?