Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ

«Аллаһын бир бојундуругда бирләшдирдијини. . .»

«Аллаһын бир бојундуругда бирләшдирдијини. . .»

Мусанын Ганунуна әсасән бошанмаг истәјән киши һүгуги сәнәд һазырламалы иди. Бу, никаһы тәләсик позмағын гаршысыны алмаг үчүн иди. Лакин Исанын дөврүндә дин хадимләри елә етмишдиләр ки, чох асанлыгла бошанмаг олурду. Кишиләрә һәр хырда шејин үстүндә арвады бошамаға иҹазә верилирди (nwtsty-E Мр 10:4, 11 ајәләри үчүн шәрһ). Иса никаһын Јеһова Аллаһ тәрәфиндән тәсис едилдијини вурғуламышды (Мр 10:2—12). Киши илә гадын никаһ бағлајанда даими иттифаг гуруб «бир бәдән» олур. Бошанмаг үчүн Мүгәддәс Китаб јалныз бир әсас верир. Бу да Мәтта 19:9 ајәсиндә јазылдығы кими, әхлагсызлыгдыр.

Бу ҝүн бир чох инсан никаһа Иса кими јох, фәрисиләр кими јанашыр. Онлар проблем јаранан кими дәрһал бошанмаға гәрар верирләр. Лакин Мәсиһи әр-арвадлар никаһ андына чох ҹидди јанашыр вә Мүгәддәс Китаб принсипләринә риајәт едәрәк чәтинликләрин өһдәсиндән ҝәлмәјә чалышырлар. «Мәһәббәт вә һөрмәт аиләни горујур» адлы видеоја бахандан сонра ашағыдакы суаллары ҹавабландырын:

  • Аиләдә Мәсәлләр 15:1 ајәсини неҹә тәтбиг етмәк олар вә бу нәјә ҝөрә ваҹибдир?

  • Мәсәлләр 19:11 ајәсиндәки мәсләһәт проблемин гаршысыны алмаға неҹә көмәк едә биләр?

  • Әҝәр никаһыныз дағылмаг үзрәдирсә, «бәлкә, бошаным?» демәкдәнсә, нә барәдә дүшүнсәниз јахшы олар?

  • Мәтта 7:12 ајәси сизә јахшы һәјат јолдашы олмаға неҹә көмәк едә биләр?