Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ | ӘРӘМЈА 51, 52

Јеһованын сөзү хырдалығына кими јеринә јетир

Јеһованын сөзү хырдалығына кими јеринә јетир

Јеһова ҝәләҹәкдә олаҹаг һадисәләри габагҹадан дәгигликлә сөјләјиб

Фарс падшаһынын мүһафизәсиндә хидмәт едән охчу

«Охларынызы итиләјин»

51:11, 28

  • Мадалылар вә фарслар баҹарыглы охчулар идиләр, ох онларын әсас дөјүш силаһы иди. Даһа дәринә нүфуз етмәси үчүн онлар охларыны итиләјирдиләр.

«Бабил дөјүшчүләри вурушмагдан әл чәкиб»

51:30

  • Набонидин салнамәсиндә дејилир: «Курушун ордусу Бабилә дөјүшсүз дахил олду». Јәни онлар ҝүҹлү мүгавимәтлә гаршылашмадылар. Бу, Әрәмјанын пејғәмбәрлији илә үст-үстә дүшүр.

Набонидин салнамәси

«Бабил даш галағына» чевриләҹәк вә «әбәдилик хараба галаҹаг»

51:37, 62

  • Ерамыздан әввәл 539-ҹу илдән етибарән Бабил шан-шөһрәтини итирмәјә башлады. Бөјүк Исҝәндәр Бабили өз дөвләтинин пајтахты етмәк нијјәтиндә иди, анҹаг о, гәфләтән өлдү. Биринҹи әсрдә Бабилдә јәһуди ҹәмијјәти вар иди, ҝөрүнүр, буна ҝөрә Бутрус бура сәјаһәт етмишди. Анҹаг ерамызын дөрдүнҹү әсриндә шәһәр артыг харабалыға дөнмүшдү, вахт кечдикҹә о, үмумијјәтлә мөвҹудлуғуна сон гојду.

Бабил һагда пејғәмбәрлијин јеринә јетмәси һагда дүшүнәндә һансы нәтиҹәјә ҝәлирәм?

 

Бу пејғәмбәрлијин әсасында башгаларына нә өјрәдә биләрәм?