Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мәсиһи һәјаты вә ибадәти. Иш дәфтәри  |  ијун 2017

 МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ

Хош мүждәни чатдырмагдан севинҹ дујун

Хош мүждәни чатдырмагдан севинҹ дујун

Нә вахтса тәблиғ етмәк сизә чәтин ҝәлиб? Чохумуз бу суала «һә» дејә ҹаваб верәрдик. Бәс нә үчүн тәблиғ етмәк бәзән чәтин олур? Чүнки тез-тез хош хәбәрә лагејд јанашан, бизә дүшмән кәсилән инсанларла растлашырыг. Бәзиләримиз үчүн исә танымадығы инсанлара тәблиғ етмәк чәтиндир. Сөзсүз ки, бүтүн бу амилләр тәблиғ етмәк истәјимизи өлдүрә биләр. Амма хошбәхт Аллаһымыз Јеһова истәјир ки, биз она севинҹлә хидмәт едәк (Зб 100:2; 1Тм 1:11). Һансы үч сәбәбә ҝөрә тәблиғ ишиндә ҹанла-башла иштирак едә биләрик?

Биринҹиси, биз инсанлара үмид верән хәбәр чатдырырыг. Бу ҝүн инсанларын үмиди шам кими ҝет-ҝедә сөнүр, амма биз ҝөзәл хәбәр мүждәләмәклә онларын гәлбиндә көзәрән үмиди аловландыра биләрик (Әш 52:7). Мүждәләдијимиз хәбәр бизә дә севинҹ бәхш едә биләр. Буна ҝөрә дә тәблиғә чыхмаздан өнҹә бир гәдәр вахт ајырыб Аллаһын Падшаһлығынын әрмәған едәҹәји ҝөзәл немәтләр һагда дүшүнүн.

Икинҹиси, хош хәбәр инсанлара руһани вә физики фајда ҝәтирир. Онлар зәрәрли вәрдишләрдән әл чәкмәји өјрәнир вә гаршыларында әбәди јашамаг имканы ачылыр (Әш 48:17, 18; Рм 1:16). Хидмәтимизи хиласедиҹи ишә бәнзәтмәк олар, чүнки бу хәбәрдән инсанларын һәјаты асылыдыр. Ола билсин, кимсә гуртулмаг истәмир, амма хилас олмаг истәјәнләр дә вар вә биз онлары ахтармаға давам етмәлијик (Мт 10:11—14).

Үчүнҹүсү вә ән ваҹиби, биз тәблиғ етмәклә Јеһованын адыны уҹалдырыг. Аллаһ ҝөрдүјүмүз иши чох гијмәтләндирир (Әш 43:10; Иб 6:10). Үстәлик, бу иши јеринә јетирмәјимиз үчүн О бизә мүгәддәс руһуну верир. Буна ҝөрә Јеһовадан мүгәддәс руһун бәһрәси олан севинҹи диләјин (Гт 5:22). Аллаһын көмәји сајәсиндә нараһатчылығымыза сәбәб олан амилләрин өһдәсиндән ҝәлиб ҹәсарәтлә тәблиғ едә биләрик (Һв 4:31). Беләҹә, тәблиғдә һансы мүнасибәтлә үзләшмәјимиздән асылы олмајараг, бизә һәвалә олунан ишдән севинҹ дујаҹағыг (Һз 3:3).

Тәблиғ заманы һансы әһвал-руһијјәдә олмаг истәјәрдиниз? Севинҹ дујдуғумузу тәблиғ заманы неҹә ҝөстәрә биләрик?

«МҮТАЛИӘ РУҺУМУЗУ ТӘЗӘЛӘЈИР» АДЛЫ ВИДЕОЈА БАХАНДАН СОНРА АШАҒЫДАКЫ СУАЛЛАРЫ ҸАВАБЛАНДЫРЫН:

  • Һәр ај тәблиғ ишинә чох вахт ајырсаг да, нәјә ҝөрә мүталиәјә үстүнлүк вермәлијик?

  • Һансы саһәдә Мери баҹыдан нүмунә ҝөтүрә биләрик?

  • Аллаһын Кәламы үзәриндә дүшүнмәк үчүн сиз һансы вахты тәјин етмисиниз?

  • Хош хәбәри мүждәләјәндә сизә ән чох нә севинҹ ҝәтирир?