Мүталиә етмәк үчүн вахт ајырын

МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ ВӘ ИБАДӘТИ. ИШ ДӘФТӘРИ Ијун 2017

Нүмунә үчүн тәгдимәләр

Ојанын журналы үчүн тәгдимә вә һәјат әнамы мөвзусунда Мүгәддәс Китаб васитәсилә тәблиғ етмәк үчүн тәгдимәләр. Өз тәгдимәни һазырла.

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ

Јеһованын сөзү хырдалығына кими јеринә јетир

Әрәмјанын Бабилин ишғалы вә харабалыға чеврилмәси барәдә дедији пејғәмбәрлик хырдалығына кими јеринә јетди.

МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ

Јеһованын вәдләринә иманыныз нә дәрәҹәдә ҝүҹлүдүр?

Јушә әмин иди ки, Јеһованын Исраил халгына вердији вәдләриндән һеч бири боша чыхмајыб. Јеһованын вәдләринә иманымызы неҹә ҝүҹләндирә биләрик?

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ

Сәбир дөзүм һасил едир

Әзаб-әзијјәтләрә бахмајараг, Әрәмја пејғәмбәрә руһдан дүшмәјиб дөзмәјә нә көмәк етди? Ҝәләҹәк чәтинликләрә неҹә һазырлаша биләрәм?

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ

Һизгијал Аллаһдан ҝәлән хәбәри ҹанла-башла чатдырырды

Һизгијал алдығы ҝөрүнтүдә Јеһованын она бир тумар вердијини ҝөрүр. Она тумары јемәк бујрулур. Тумары јемәк Һизгијал үчүн һансы мәнаны дашыјырды?

МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ

Хош мүждәни чатдырмагдан севинҹ дујун

Хош хәбәри тәблиғ етмәк һәрдән бизә чәтин ҝәлә биләр. Лакин Аллаһ истәјир ки, биз она севинҹлә хидмәт едәк. Тәблиғ ишиндә неҹә севинҹ дуја биләрик?

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ

Хилас үчүн ишарәләнәҹәксиниз?

Һизгијалын пејғәмбәрлији әввәлҹә гәдим Јерусәлимин дағылмасы илә јеринә јетди. Бәс бу пејғәмбәрлик бизим дөврүмүздә неҹә јеринә јетәҹәк?

МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ

Јеһованын гојдуғу әхлаг дәјәрләринә бағлы галын

Биз Јеһованын гојдуғу әхлаг дәјәрләринә ҹәсарәтлә әмәл етмәлијик. Неҹә? Бу нә үчүн ваҹиб мәсәләдир?