Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ

Хидмәтдә пүхтәләшәк. Суаллардан мәһарәтлә истифадә един

Хидмәтдә пүхтәләшәк. Суаллардан мәһарәтлә истифадә един

НӘ ҮЧҮН ВАҸИБДИР? Әҝәр «үрәјин дүшүнҹәләри дәрин сулара бәнзәр»дирсә, онда о сулары чыхармаг үчүн бизә ведрә, јәни суаллар лазымдыр (Мс 20:5). Суалларын сајәсиндә һәмсөһбәтимиз дә сөһбәтдә иштирак едә биләр. Дүшүнүлмүш суаллар чох вахт инсанын әслиндә нә дүшүндүјүнү үзә чыхарыр. Иса Мәсиһ суаллардан мәһарәтлә истифадә едирди. Бәс биз бу саһәдә она неҹә бәнзәјә биләрик?

НЕҸӘ ЕТМӘЛИ?

  • Инсанын фикрини өјрән. Иса шаҝирдләринин фикрини өјрәнмәк үчүн суаллардан мәһарәтлә истифадә едирди (Мт 16:13—16; be с. 238, абз. 3—5). Инсанын фикрини өјрәнмәк үчүн һансы суаллары верә биләрсиниз?

  • Дүзҝүн нәтиҹәјә ҝәлмәк үчүн суаллар вер. Бутрус дүзҝүн нәтиҹәјә ҝәлсин дејә, Иса Мәсиһ она һәм суал, һәм дә ҹавабы тапмаға көмәк едән вариантлар вермишди (Мт 17:24—26). Һәмсөһбәтинизин дүзҝүн нәтиҹәјә ҝәлә билмәси үчүн она һансы суаллары верә биләрсиниз?

  • Һәмсөһбәтини тәрифлә. Бир дәфә мирзә суала дүзҝүн ҹаваб верәндә Иса ону тәрифләмишди (Мр 12:34). Бәс сиз һәмсөһбәтинизи неҹә тәрифләјә биләрсиниз?

«ИСА МӘСИҺИН ҜӨРДҮЈҮ ИШЛӘРИ ҜӨРҮН — ӨЈРӘТМӘК» АДЛЫ ВИДЕОНУН БИРИНҸИ ҺИССӘСИНӘ БАХДЫГДАН СОНРА АШАҒЫДАКЫ СУАЛЛАРА ҸАВАБ ВЕРИН:

  • Тәблиғчинин шаҝирдә чатдырдығы мәлумат дүзҝүн олса да, нәјә ҝөрә чатдырма үсулу дүзҝүн дејилди?

  • Нәјә ҝөрә шаҝирдә садәҹә мәлуматы чатдырмаг кифајәт дејил?

ҺӘМИН ВИДЕОНУН ИКИНҸИ ҺИССӘСИНӘ БАХДЫГДАН СОНРА АШАҒЫДАКЫ СУАЛЛАРА ҸАВАБ ВЕРИН:

  • Тәблиғчи суаллардан мәһарәтлә неҹә истифадә етди?

  • Бу видеода башга һансы диггәтәлајиг мәгамлар вар иди?

Бизим өјрәтмәк үсулумуз инсанлара неҹә тәсир едир? (Лк 24:32)