48:17

  • Хошбәхт олмағымыз үчүн Јеһова Аллаһ бизә ҝетмәли олдуғумуз јолу ҝөстәрир. Она табе олмаг бизим хејримизәдир

«Әмин-аманлығын чај кими» олаҹаг

48:18

  • Јеһова бизә бол сулу, ахар чаја бәнзәјән әмин-аманлыг бәхш едәҹәјини вәд едир

«Салеһлијин дәниз далғалары кими» олаҹаг

  • Салеһ әмәлләримиз дәниз далғалары кими сајсыз-һесабсыз ола биләр