«Јеһованын илтифат или» ифадәси һәрфи мәна дашымыр

61:1, 2

  • Бу, Јеһова Аллаһын һәлим инсанлара Онун азадлыг хәбәринә һај вермәјә имкан вердији дөврдүр

  • Ерамызын биринҹи әсриндә «Јеһованын илтифат или» 29-ҹу илдә Иса Мәсиһин хидмәтини иҹра етмәси илә башлады вә 70-ҹи илдә Јеһованын «интигам ҝүнү»ндә Јерусәлимин дағылмасы илә баша чатды

  • Бизим дөврдә исә «Јеһованын илтифат или» 1914-ҹү илдә Иса Мәсиһин ҝөјдә тахтда отурмасы илә башлады вә бөјүк мүсибәтдә сона јетәҹәк

Јеһова Өз халгыны «бөјүк салеһлик ағаҹлары» илә мүкафатландырыр

61:3, 4

  • Дүнјада ән һүндүр ағаҹлара, адәтән, мешәләрдә раст ҝәлмәк олур, чүнки орада ағаҹлар бир-биринин бөјүмәсинә көмәк едирләр

  • Көкләринин бир-биринә сых долашмасы сајәсиндә торпаға бәркијән ағаҹлар шиддәтли күләкләрә гаршы давамлы олур

  • Һүндүр ағаҹлар көлҝә салыб фиданлары ҝүнәшин истисиндән горујур, төкүлән јарпаглары исә торпағы ҝүбрәләјир

Бүтүн дүнјадакы мәсиһиләр «бөјүк салеһлик ағаҹлары»ндан — мәсһ олунмушлардан дәстәк вә мүдафиә әлдә едирләр