Аиләви ибадәт заманы аилә нәғмә охујур (Ҹәнуби Африка)

МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ ВӘ ИБАДӘТИ. ИШ ДӘФТӘРИ Декабр 2018

Сөһбәт планы

Һәјатын мәнасы вә Аллаһын ҝәләҹәклә бағлы вердији вәдә даир сөһбәт планы.

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ

Амансыз әлејһдар шөвглү тәблиғчи олур

Ола билсин, сиз Мүгәддәс Китабы өјрәнирсиниз вә һәлә вәфтиз олунмамысыныз. Бәс сиз Шаулдан нүмунә ҝөтүрәрәк өјрәндикләринизә ујғун давранмаг үчүн гәтијјәт ҝөстәрәҹәксиниз?

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ

Барнәба вә Булус узаг јерләрдә шаҝирд һазырлајырды

Барнәба илә Булус амансыз тәгибләрә бахмајараг, һәлим инсанларын мәсиһилији гәбул етмәси үчүн вар ҝүҹү илә чалышырды.

МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ

Хидмәтдә пүхтәләшәк. Әбәди һәјата мејли оланлара Мәсиһин шаҝирди олмаға көмәк един

Шаҝирд һазырламаг ишиндә Јеһова илә неҹә әмәкдашлыг едирик?

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ

Аллаһын Кәламына әсасланан јекдил гәрар

Бу вәзијјәтин јолуна гојулма тәрзи бизә нә өјрәдир?

МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ

Јеһованы нәғмәдә шөвглә тәрәннүм един

Һәмд нәғмәләрини охумағын бизә һансы фајдасы вар?

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ

Һәвари Булусун тәблиғ вә тәлим үсулуну өрнәк алын

Хидмәтимиздә һәвари Булусдан неҹә өрнәк ҝөтүрә биләрик?

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ

«Өзүнүзә вә бүтүн сүрүјә фикир верин»

Ағсаггаллар «сүрүнү» бәсләјир, горујур вә гејдинә галыр. Онлар унутмурлар ки, «сүрүнүн» һәр бир үзвү Мәсиһин гијмәтли ганы баһасына алыныб.