Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ

Әввәлҹә ҝет гардашынла барыш. Неҹә?

Әввәлҹә ҝет гардашынла барыш. Неҹә?

Тәсәввүр ет ки, сән Иса Мәсиһин јер үзүндә олдуғу дөврдә Ҹәлилә шәһәриндә јашајырсан вә Јерусәлимә Чардаглар бајрамына ҝәлмисән. Шәһәр јахындан-узагдан ҝәлән диндашларынла гајнајыр. Сән Јеһоваја һејван гурбаны ҝәтирмәк истәјирсән. Гурбанлыг кечини мәбәдә апармаг үчүн мин бир әзијјәтлә ҹамаатын арасындан кечирсән. Ҝәлиб мәбәдә чатанда ҝөрүрсән ки, адам әлиндән тәрпәнмәјә јер јохдур, һамы Аллаһа гурбан вермәјә ҝәлиб. Бу гәдәр әзијјәтдән сонра нәһајәт гурбан вермәк нөвбәси сәнә чатыр. Елә һәмин вахт јадына дүшүр ки, гардашын сәндән инҹијиб, сән исә билмирсән о инди һарададыр — издиһамын арасында, јохса һарадаса шәһәрдә. Иса Мәсиһ белә вәзијјәтдә неҹә давранмаг лазым олдуғуну изаһ етмишди. (Мәтта 5:24 ајәсини оху.) Онун сөзләринә әсасән, сән вә сәндән инҹијән гардашын сүлһү неҹә горуја биләрсиниз? Ашағыдакы ики чәрчивәдә гејд олунан ҹаваблардан һансы дүзҝүндүр? Дүзҝүн ҹавабы ишарәлә.

СӘН...

  • гардашынла јалныз о һалда данышаҹагсан ки, онун сәндән инҹимәјинә һагг верирсән

  • гардашынын тез инҹијән вә бу мәсәләдә онун да ҝүнаһынын олдуғуну һесаб етдијин үчүн онун сәһвини баша салаҹагсан

  • гардашын өз һиссләрини ифадә едәндә ону сәбирлә динләјәҹәксән; мүәјјән шејләр сәнә гаранлыг галса белә, гардашындан онун хәтринә дәјдијинә ҝөрә үзр истәјәҹәксән вә билдирәҹәксән ки, белә олмасыны һеч истәмәздин

ГАРДАШЫН...

  • өзүнә тәрәфдар јығмаг үчүн јығынҹагда кимләрәсә сәндән үрәјинин неҹә гырылдығыны данышыр

  • әсәби һалда мәсәләнин хырдалығына кими ҝедиб сәни ҝүнаһкар чыхармаға чалышыр

  • баша дүшәҹәк ки, сән она јахынлашмагла ҹәсарәт вә тәвазөкарлыг ҝөстәрмисән вә сәни үрәкдән бағышлајаҹаг

Бизләр бу ҝүн Аллаһа һејван гурбанлығы ҝәтирмирик. Бәс Иса Мәсиһин вердији бу тәлим бизә диндашымызла сүлһдә олмаг вә Аллаһа мәгбул ибадәт етмәк барәдә нә өјрәдир?