Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ | ҮЗЕЈИР 6—10

Јеһова хидмәтчиләринин ибадәтә ҹан јандырмасыны истәјир

Јеһова хидмәтчиләринин ибадәтә ҹан јандырмасыны истәјир

Үзејир Јерусәлимә гајытмаг үчүн һазырлыг ҝөрдү

7:6, 22; 8:26, 27

  • Үзејир Артаксерксдән рүсхәт алыр ки, Јерусәлимә гајыдыб Јеһоваја ибадәти ирәли апарсын

  • Шаһ Үзејирин һәр хаһишини јеринә јетирир, она Јеһованын еви үчүн гызыл, ҝүмүш, буғда, шәраб, јағ вә дуз верир. Һамысынын бирликдә дәјәри мүасир пулла 100 000 000 АБШ долларындан чох иди

Үзејир Јеһованын Өз хидмәтчиләрини горујаҹағына әмин иди

7:13; 8:21—23

  • Јерусәлимә гајытмаг чәтин иди

  • Тәһлүкәли јерләрлә тәхминән 1600 км јол ҝетмәк лазым иди

  • Сәфәр тәгрибән 4 ај чәкди

  • Гајыданларын мөһкәм иманы, бөјүк ҹәсарәти олмалы иди вә һәгиги ибадәтин гејрәтини чәкмәли идиләр

ҮЗЕЈИРДӘ ОЛАН ГЫЗЫЛ-ҜҮМҮШҮН ЧӘКИСИ...

Тәхминән 3 бөјүк Африка филинин чәкиси гәдәр јахуд 750 талантдан чох

СӘФӘРИН ЧӘТИНЛИКЛӘРИ

Гулдур дәстәләри, сәһралыг, јыртыҹы һејванлар