Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ

Саһәндә олан һәр кәси анма мәрасиминә дәвәт ет!

Саһәндә олан һәр кәси анма мәрасиминә дәвәт ет!
ҜӨРҮНҮШҮ

Февралын 27-дә кампанија башлајаҹаг. Бу кампанија вахты әразимиздә јашајан инсанлары Мәсиһин өлүмүнүн анма мәрасимини бизимлә бир јердә гејд етмәјә дәвәт едәҹәјик. Һәмчинин ҹүзи дә олса мараг ҝөстәрән һәр кәсин марағыны артырмаға чалышмалыјыг.

АДДЫМЛАР

ТӘГДИМӘ ЕТ

«Биз чох мүһүм бир тәдбирлә әлагәдар дәвәтнамә пајлајырыг. Мартын 23-дә милјонларла инсан Иса Мәсиһин өлүмүнү анмаг үчүн топлашаҹаг. Орада Мәсиһин өлүмүнүн бизә һансы фајда ҝәтирдији барәдә мәрузә сөјләниләҹәк. Бу дәвәтнамәдә бизим әразидә һәмин тәдбирин кечирилдији вахт вә јер ҝөстәрилир. Сизи дә бу ҝөрүшә дәвәт едирик».

Әҝәр адам мараг ҝөстәрсә,..

 • «ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ» ТӘКЛИФ ЕТ

  Тәкрар сөһбәт үчүн зәмин јарат.

 • АНМА МӘРАСИМИ ҮЧҮН ОЛАН ВИДЕОНУ ҜӨСТӘР

  Тәкрар сөһбәт үчүн зәмин јарат.

Нөвбәти дәфә ҝәләндә...

 • «МҮГӘДДӘС КИТАБЫ НӘЈӘ ҜӨРӘ ӨЈРӘНМӘК ЛАЗЫМДЫР?» АДЛЫ ВИДЕОНУ ҜӨСТӘР

  Сонра китабы вә ја брошүрү тәгдим ет.

 • «ИСА ПЕЈҒӘМБӘР. ЈОЛ, ҺӘГИГӘТ, ҺӘЈАТ» КИТАБЫНЫ ТӘКЛИФ ЕТ

  117-ҹи фәслин 5—8 абзасларындан истифадә едәрәк анма мәрасими илә бағлы әлавә мәлумат вер.

 • «ИЛАҺИ МҮЖДӘ» БРОШҮРҮНҮ ТӘКЛИФ ЕТ

  8 вә 9-ҹу сәһифәдән истифадә едәрәк Мәсиһин өлүмүнүн һансы мәна дашыдығыны мүзакирә ет, сонра брошүрү тәклиф ет.