Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Индонезијада баҹылар брошүр тәгдим едирләр

МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ ВӘ ИБАДӘТИ. ИШ ДӘФТӘРИ феврал 2016

Нүмунә үчүн тәгдимәләр

«Ојанын!» журналыны тәгдим етмәк үчүн тәклифләр. Бу тәгдимәләри нүмунә ҝөтүрәрәк өз тәгдимәнизи һазырлајын.

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ

Нәһәмја һәгиги ибадәти севирди

Нәһәмјанын Јерусәлимин диварларыны бәрпа етмәк вә һәгиги ибадәти ирәли апармаг үчүн неҹә ҹан јандырдығыны тәсәввүр един (Нәһәмја 1—4).

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ

Нәһәмја јахшы нәзарәтчи иди

О, исраиллиләрә һәгиги ибадәтдән севинҹ дујмаға көмәк етмишди. Ерамыздан әввәл 455-ҹи илин Тишри ајында баш верән һадисәләри тәсәввүрүнүздә ҹанландырын (Нәһәмја 8:1—18).

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ

Садиг хидмәтчиләр һәгиги ибадәти дәстәкләјирләр

Нәһәмјанын ҝүнләриндә Јеһованын халгы һәгиги ибадәти мүхтәлиф јолларла дәстәкләјирди (Нәһәмја 9—11).

МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ

Хошбәхт һәјат

Јеһованын тәшкилатында ҝәнҹләрин гаршысында хошбәхт јашамаг үчүн чохлу имканлар ачылыр. Суаллардан истифадә едәрәк видеону мүзакирә ет.

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ

«Нәһәмја» китабындан нә өјрәнирик?

Нәһәмјанын ҹәсарәтлә һәгиги ибадәтин кешијиндә дурдуғуну тәсәввүр един (Нәһәмја 12, 13).

МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ

Саһәндә олан һәр кәси анма мәрасиминә дәвәт ет!

Дәвәтнамә үчүн тәгдимә. Мараг ҝөстәрән инсанлара көмәк етмәк үчүн нөвбәти аддымлары ат.

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ

Әстәр Аллаһын халгынын мүдафиәсинә галхыр

Онун бөјүк ҹәсарәтлә Аллаһын халгыны мүдафиә етмәсини тәсәввүрүндә ҹанландыр. (Әстәр 1—5)