Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ | ЗӘБУР 119

«Јеһованын гануну илә аддымлајын»

«Јеһованын гануну илә аддымлајын»

Јеһованын гануну илә аддымламаг Онун рәһбәрлијинә ҹанла-башла табе олмаг демәкдир. 119-ҹу мәзмуру јазан мәзмурчу Јеһованын ганунуна әмәл едир вә Она ҝүвәнирди. Мүгәддәс Китабда бу кими нүмунәләр чохдур.

Аллаһын гануну илә аддымламаг әсл хошбәхтлијин ачарыдыр

119:1—8

Јушә Јеһованын ганунларына там етибар едирди. О билирди ки, һәјатда хошбәхт вә уғурлу олмаг үчүн бүтүн гәлби илә Јеһоваја ҝүвәнмәлидир

Аллаһын Кәламы һәјатын чәтинликләри илә мүбаризә апармаг үчүн бизә ҹәсарәт верир

119:33—40

Әрәмја һәјатынын чәтин анларында ҹәсарәт ҝөстәрир вә Јеһоваја бел бағлајырды. О, садә һәјат сүрүр вә Аллаһдан алдығы тапшырығы јеринә јетирмәјә давам едирди

Аллаһын Кәламыны дәгиг билсәк, ҹәсарәтлә тәблиғ едәҹәјик

119:41—48

Һәвари Булус хош хәбәри һамыја горхмадан тәблиғ едирди. О, вали Феликсә тәблиғ едәндә Јеһованын она көмәк едәҹәјинә там әмин иди

Тәблиғ етмәк үчүн мәнә ҹәсарәт ән чох һарада лазымдыр?

  • Мәктәбдә

  • Ишдә

  • Аиләдә

  • Өз вариантыныз