Һиндистанын Шәрги Бенгал әјаләтиндә ана илә гызына тәблиғ едилир

МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ ВӘ ИБАДӘТИ. ИШ ДӘФТӘРИ Сентјабр 2016

Нүмунә үчүн тәгдимәләр

«Ҝөзәтчи гүлләси» журналы вә «Мүгәддәс Китаб васитәси илә тәблиғ ет» бөлмәси үчүн тәгдимәләр. Нүмунәләрдән истифадә едәрәк өз тәгдимәни һазырла.

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ

«Јеһованын гануну илә аддымлајын»

Јеһованын гануну илә аддымламаг нә демәкдир? 119-ҹу мәзмурун јазычысы бизим үчүн ҝөзәл өрнәкдир.

МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ

Гапыны ушаг ачарса...

Валидејнләрә һөрмәт вә сајғы неҹә ҝөстәрә биләрик?

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ

«Көмәјим Јеһовадан ҝәлир»

121-ҹи мәзмурда образлы ифадәләрлә Јеһованын мүдафиәси тәсвир олунуб.

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ

Нә еҹазкар јарадылмышыг

139-ҹу мәзмурда Давуд пејғәмбәр Јеһованын јаратдыларына даир өз һиссләрини ифадә едир.

МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ

Мүгәддәс Китаб дәрси кечәндә бу сәһвләрә јол вермәјин

Шаҝирдин үрәјинә јол тапмаг үчүн нәләри етмәмәлијик?

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ

«Јеһова бөјүкдүр, ән ҝөзәл тәрифләрә лајигдир»

Давуд пејғәмбәр 145-ҹи мәзмурда Јеһова Аллаһын садиг хидмәтчиләринә етдији көмәк барәдә данышыр.

МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ

Хидмәтдә пүхтәләшәк. Марагланан инсанлары јығынҹаға ҝәлмәјә тәшвиг ет

Мүгәддәс Китабы өјрәнәнләр вә мараглананлар јығынҹаға ҝәлмәјә башлајандан сонра инкишаф едирләр.