11:2

Фарс империјасында дөрд падшаһ мејдана чыхаҹагды. Дөрдүнҹүсү «һәр шеји Јунаныстан сәлтәнәтинә гаршы галдыраҹаг»ды.

  1. Бөјүк Куруш

  2. II Камбиз

  3. I Дара

  4. I Ксеркс (еһтимал олунур ки, Әстәрин һәјат јолдашы Шаһ Аһашверошдур)

11:3

Гүдрәтли Јунан һөкмдары пејда олаҹагды вә бөјүк бир империјаја һөкмранлыг едәҹәкди.

  • Бөјүк Исҝәндәр

11:4

Јунан империјасы Исҝәндәрин дөрд сәркәрдәси арасында бөлүшдүрүләҹәкди.

  1. Кассандр

  2. Лисимах

  3. I Селевк

  4. I Птолемеј