Јеһова етибарлы Аллаһдыр. Онун адынын мәнасы бизи әмин едир ки, О, бүтүн вәдләрини һәјата кечирмәјә гадирдир. Јеһоваја етибарымызы мөһкәмләндирмәкдә дуанын ролу әвәзсиздир. «Мәсәлләр» китабынын 3-ҹү фәсли бизи әмин едир ки, Јеһова јолумузу рәван едиб етибарымызы доғрулдаҹаг.

Өз ҝөзүндә ағыллы олан адам...

3:5—7

  • өз ағлы илә гәрар верир, Јеһовадан мәсләһәт истәмир

  • өз ағлына ҝүвәнир вә ја дүнјәви фикирләрә архаланыр

Јеһоваја етибар едән адам...

  • Мүгәддәс Китабы охумагла, охудугларынын үзәриндә дүшүнмәклә вә дуа етмәклә Онунла мүнасибәтләрини мөһкәмләндирир

  • гәрар вермәздән әввәл Мүгәддәс Китаб принсипләрини арашдырараг Аллаһын көмәјини ахтарыр

МӘН НЕҸӘ ГӘРАР ВЕРИРӘМ?

ӘВВӘЛҸӘ: Өз ҝөзүмдә дүзҝүн олан гәрары верирәм

ӘВВӘЛҸӘ: Дуа етмәклә вә шәхси мүталиә кечирмәклә Јеһовадан мәсләһәт истәјирәм

СОНРА: Јеһовадан гәрарыма хејир-дуа вермәсини истәјирәм

СОНРА: Мүгәддәс Китаб принсипләрини рәһбәр тутараг гәрар верирәм