Баҹы-гардашлар инсанлары ибадәт ҝөрүшүнә дәвәт едир

МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ ВӘ ИБАДӘТИ. ИШ ДӘФТӘРИ Октјабр 2016

Нүмунә үчүн тәгдимәләр

«Ојанын!» журналына аид, ибадәт ҝөрүшүнә дәвәтлә бағлы вә өлүләрин вәзијјәти илә бағлы Мүгәддәс Китабда нә дејилдијинә даир тәгдимәләр. Нүмунәләрдән истифадә едәрәк өз тәгдимәни һазырла.

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ

«Бүтүн гәлбинлә Јеһоваја етибар ет»

«Мәсәлләр» китабынын 3-ҹү фәсли бизи әмин едир ки, Јеһова бизим она олан иманымызы мүкафатландыраҹаг. Неҹә едә биләрсиниз ки, бүтүн гәлбинизлә Јеһоваја етибар едәсиниз?

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ

«Мәбада үрәјин о гадынын јолларына мејил салсын»

«Мәсәлләр» китабынын 7-ҹи фәслиндә јолуну азан бир ҝәнҹ һаггында сөһбәт ачылыр. Онун сәһвләриндән һансы дәрси ҝөтүрә биләрик?

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ

Һикмәт гызылдан јахшыдыр

«Мәсәлләр» китабынын 16-ҹы фәслиндә дејилир ки, һикмәт гызылдан јахшыдыр. Нәјә ҝөрә?

МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ

Јахшы шәрһләр һазырлајын

Јахшы шәрһләр баҹы-гардашлары руһландырыр. Шәрһләрин шәрһ верәнин өзүнә дә бөјүк фајдасы вар. Јахшы шәрһ һазырламаг үчүн нәләрә диггәт јетирмәк лазымдыр?

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ

Сүлһә ҹан атын

Јеһованын халгынын арасындакы сүлһ өз-өзүнә јаранмајыб. Биз Аллаһын Кәламындан ҝүҹ алыб һиссләримизи ҹиловламалы вә сүлһә ҹан атмалыјыг.

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ

«Ушаға дүзҝүн јолу өјрәт»

Нәјә ҝөрә ушаға тәрбијә вермәк мүтләгдир? «Мәсәлләр» китабынын 22-ҹи фәслиндә валидејнләр үчүн ҝөзәл мәсләһәтләр вар.

МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ

Хидмәтдә JW.ORG сајтынын визит картларындан истифадә едирсиниз?

Инсанларын диггәтини сајтымыза вә Аллаһын Кәламына јөнәлтмәк үчүн һәр фүрсәтдән истифадә един.