Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ

Хидмәтдә пүхтәләшәк. Тәкрар сөһбәт

Хидмәтдә пүхтәләшәк. Тәкрар сөһбәт

НӘ ҮЧҮН ВАҸИБДИР? Хош хәбәрә һај верәнләрин әксәријјәти Аллаһы ахтаран инсанлардыр (Әш 55:6). Аллаһ һаггында даһа чох өјрәнмәләри үчүн онларын јанына дәфәләрлә ҝетмәлијик. Һәрәнин бир ҹүр дәрди вар, буна ҝөрә дә инсанларын һәгигәтә олан марағыны артырмаг үчүн мүхтәлиф үсуллардан истифадә етмәк лазымдыр. Әҝәр биз әввәлҹәдән јахшыҹа һазырлашсаг, һәр дәфә ҝәләндә әсас мәгсәдимизи — Мүгәддәс Китаб дәрсинә башламағы унутмасаг, онда тәкрар сөһбәтимиз сәмәрәли алынаҹаг.

НЕҸӘ ЕТМӘЛИ?

  • Чалыш ки, сөһбәт етдијин инсанын јанына тез, мүмкүнсә, бир нечә ҝүндән сонра ҝедәсән (Мт 13:19)

  • Меһрибан, һөрмәтҹил вә тәмкинли ол

  • Ҝүләрүзлә саламлаш. Инсана ады илә мүраҹиәт ет. Ҝәлишинин сәбәбини гысаҹа вурғула; мисал үчүн, һансыса суалына ҹаваб вермәк, сајтымызы ҝөстәрмәк, журналын сон сајыны вермәк, һансыса видеону ҝөстәрмәк вә ја Мүгәддәс Китаб дәрсинин неҹә кечирилдијини изаһ етмәк үчүн ҝәлмисән. Әҝәр инсаны башга мөвзу марагландырырса, сөһбәти о истигамәтдә апар (Фп 2:4)

  • Инсанын үрәјиндә әкдијин һәгигәт тохумунун бөјүмәси үчүн ону сула. Буну Мүгәддәс Китабдан һансыса фикри бөлүшмәклә вә ја әдәбијјат сахламагла етмәк олар (1Кр 3:6). Сәмими мүнасибәт гур

  • Нөвбәти ҝөрүш үчүн зәмин гој