Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ

«JW Library» програмындан истифадә едирсиниз?

«JW Library» програмындан истифадә едирсиниз?

«JW Library» пулсуз програмдыр. Бу програмын васитәсилә сиз Мүгәддәс китабы, диҝәр нәшрләри, видео вә аудио програмлары өз телефонунуза, планшетинизә вә ја компүтеринизә јүкләјә биләрсиниз.

НЕҸӘ ЈҮКЛӘМӘК ОЛАР? Интернетә гошулун вә програмлар мағазасындан «JW Library» програмыны ҹиһазыныза јүкләјин. Бу програм мүхтәлиф платформалы ҹиһазлар үчүн әлчатандыр. Интернетә гошулу оларкән програмы ачын вә истәдијиниз шеји ҹиһаза јүкләјин. Әҝәр евдә Интернетә гошула билмирсинизсә, ибадәт евиндә, китабханаларда вә ја кафедә Интернетә гошулмаг олар. Нәшрләри ҹиһазыныза јүкләјәндән сонра онлары ачмаг үчүн Интернетә гошулмаға еһтијаҹ јохдур. «JW Library» програмында мүнтәзәм олараг јениләнмәләр олдуғуна ҝөрә вахташыры Интернетә дахил олун вә јениләнмәләри јүкләјин.

НӘЈӘ ҜӨРӘ ЛАЗЫМДЫР? «JW Library» програмы васитәсилә шәхси мүталиә илә мәшғул олмаг, јығынҹагда истифадә олунаҹаг нәшрләрә планшетдә бахмаг раһатдыр. Бу програм хидмәт үчүн чох әлверишлидир, хүсусилә дә, гејри-рәсми шаһидлик заманы адамын әлиндән тутур.