Јеһова Әрәмјаја вердији чәтин тапшырыг васитәсилә тәрс вә гүрурлу Јәһуда илә Јерусәлим әһлинә әјани шәкилдә ҝөстәрмәк истәјирди ки, онлары ҹәзаландыраҹаг.

Әрәмја кәтан гуршаг алыр

13:1, 2

  • Гуршағын белә бағланмасы вахтилә Јеһова илә халгынын арасында олан јахын мүнасибәти тәмсил едир

Әрәмја гуршағы ҝөтүрүб Фәрат чајынын јанына ҝедир

13:3—5

  • О, гуршағы гаја ојуғунда ҝизләдиб Јерусәлимә гајыдыр

Әрәмја гуршағы ҝөтүрмәк үчүн јенидән Фәрат чајынын јанына гајыдыр

13:6, 7

  • Гуршаг чүрүмүшдү

Јеһова Әрәмјаја тапшырығын мәғзини о, тапшырығы јеринә јетирәндән сонра изаһ едир

13:8—11

  • Әрәмјанын илк бахышдан әһәмијјәтсиз ҝөрүнән тапшырығы јеринә јетирмәси сајәсиндә Јеһова Аллаһ халгына әјани шәкилдә ваҹиб бир һәгигәти баша салды