Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мәсиһи һәјаты вә ибадәти. Иш дәфтәри  |  март 2016

 СӘРИШТӘЛИ МҮЖДӘЧИ ОЛУН

Хидмәтдә пүхтәләшәк. Өз тәгдимәнизи һазырлајын

Хидмәтдә пүхтәләшәк. Өз тәгдимәнизи һазырлајын
ҜӨРҮНҮШҮ
Мәтн
Шәкил

НӘ ҮЧҮН ВАҸИБДИР? Иш дәфтәриндә нүмунә үчүн верилән тәгдимәләрдә јахшы идејалар олса да, бунлар садәҹә пландыр. Тәгдимәни өз сөзләринизлә демәк лазымдыр. Ола билсин, сиз башга тәгдимә етмәк истәјәҹәксиниз, јахуд да башга мөвзунун әразинизә даһа чох ујғун олдуғуну дүшүнәҹәксиниз. Белә олан һалда, журналы охујандан, нүмунә үчүн тәгдимәләри нәзәрдән кечирәндән вә тәгдимәләрин видеосуна бахандан сонра өз тәгдимәнизи һазырлаја биләрсиниз. Нөвбәти мәсләһәтләрин сизә көмәји дәјә биләр.

НЕҸӘ ЕТМӘЛИ?

Өзүнүздән сорушун: «Нүмунә үчүн олан тәгдимәдән истифадә етмәк истәјирәм?»

БӘЛИ

  • Ҝириш сөзләрини һазырлајын. Саламлашандан сонра гысаҹа ҝәлишинизин мәгсәдини билдирин. (Мәсәлән: «Мән бура ҝәлмишәм ки,..»)

  • Суалдан ајәјә, ајәдән нәшрә неҹә кечид едәҹәјинизи дүшүнүн. (Мәсәлән, ајәни тәгдим етмәк үчүн демәк олар: «Бу суалын ҹавабыны бурадан тапмаг олар...»)

ХЕЈР

  • Журналдан сизә мараглы ҝәлән вә саһәниздәки инсанларда мараг доғураҹаг мөвзу сечин

  • Инсанын фикрини өјрәнмәк үчүн суал һазырлајын. Суал елә олмалыдыр ки, һәмсөһбәтинизи дүшүндүрсүн, ону сөһбәтә ҹәлб етсин, амма пис вәзијјәтдә гојмасын. (Мәсәлән, журналын 2-ҹи сәһифәсиндәки суаллардан истифадә етмәк олар.)

  • Охумаг үчүн ајә сечин. (Әҝәр «Ојанын!» журналындан данышаҹагсынызса, ајә охумаг да олар, охумамаг да. Чүнки журнал Мүгәддәс Китабдан чох аз хәбәри олан вә ја динлә әлагәси олмајан инсанлар үчүн нәзәрдә тутулуб.)

  • Бир вә ја ики ҹүмлә илә мәгаләни охумағын фајдасыны неҹә изаһ едәҹәјинизи фикирләшин

ҺӘР ИКИ ҺАЛДА

  • Тәкрар сөһбәт етмәк үчүн суал һазырлајын

  • Ҝәлән дәфә нә барәдә данышаҹағынызы јадда сахламаг үчүн гејдләр апарын