Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ

Гонаглары гаршылајын

Гонаглары гаршылајын

Мартын 23-ү кечириләҹәк анма мәрасиминә 12 милјон вә ја даһа чох инсанын ҝәләҹәји ҝөзләнилир. Натигин Јеһованын вердији фидјә бәхшиши вә бу бәхшишин инсанлара ҝәтирәҹәји немәтләр барәдә данышмасы онлар үчүн бөјүк шаһидлик олаҹаг (Әш 11:6—9; 35:5, 6; 65:21—23; Јһ 3:16). Лакин бу хүсуси мәрасимдә шаһидлик верән тәкҹә мәрузәчи олмајаҹаг. Һәр биримиз гонаглары ҝүләрүзлә гаршылајараг јахшы шаһидлик верә биләрик (Рм 15:7). Бир нечә мәсләһәти нәзәрдән кечирәк.

  • Дәрһал јериниздә отуруб програмын башламасыны ҝөзләмәјин. Гонаглары, гејри-фәаллары ҝүләрүзлә, меһрибанлыгла саламлајын.

  • Дүздүр, тәбии ки, өзүнүзүн дәвәт етдијиниз адамлара хүсуси диггәт ҝөстәрәҹәксиниз, анҹаг дәвәтнамә алыб ҝәләнләри дә нәзәрдән гачырмајын. Гонаглара јанынызда отурмағы тәклиф един, өз Мүгәддәс Китабыныздан ајәләри ҝөстәрин, нәғмә охунаркән гојун о да сизинлә бәрабәр нәғмә брошүрүнүздән охусун.

  • Мәрузәдән сонра онун суалларына ҹаваб верин. Әҝәр јығынҹағыныз һәмин јери тез тәрк етмәлидирсә, јахын ҝүнләрдә онунла ҝөрүшмәк үчүн сөзләшин. Әҝәр әлагә сахламаг үчүн сиздә онун үнваны вә ја телефон нөмрәси јохдурса, онда белә демәк олар: «Истәјәрдим програмла бағлы фикринизи өјрәним. Сизинлә неҹә әлагә сахламаг олар?»