Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Алманијада Иса Мәсиһин өлүмүнү анма мәрасиминин кечирилмәси

МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ ВӘ ИБАДӘТИ. ИШ ДӘФТӘРИ март 2016

Нүмунә үчүн тәгдимәләр

«Ҝөзәтчи гүлләси» журналыны вә анма мәрасиминә дәвәтнамәни тәгдим етмәк үчүн тәклифләр. Бу тәгдимәләри нүмунә ҝөтүрәрәк өз тәгдимәнизи һазырлајын.

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ

Әстәр Јеһова вә Онун халгы уғрунда фәдакарлыг етди

Әстәр ҹәсарәтлә һәјатыны тәһлүкәјә атды вә Мәрдәһаја көмәк етди ки, јәһудиләри сојгырымдан гуртаран ганун гәбул едилсин. (Әстәр 6—10)

СӘРИШТӘЛИ МҮЖДӘЧИ ОЛУН

Хидмәтдә пүхтәләшәк. Өз тәгдимәнизи һазырлајын

Тәклифләрдән јарарланараг «Ҝөзәтчи гүлләси» вә «Ојанын!» журналлары үчүн өз тәгдимәнизи һазырлајын.

МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ

Гонаглары гаршылајын

Анма мәрасиминдә гонаглары вә гејри-фәаллары ҝүләрүзлә гаршылајаг.

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ

Әјјуб сынаг вахты да камил галды

Әјјуб ҝөстәрди ки, һәјатында ән мүһүм Варлыг Јеһовадыр. (Әјјуб 1—5)

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ

Мөмин Әјјуб фәрјад едир

Әјјуб дәрд әлиндән, руһ дүшкүнлүјүндән башыны итирмишди. Амма Јеһова Аллаһа олан мәһәббәти сөнмәмишди. (Әјјуб 6—10)

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ

Әјјуб дирилмәјә инанырды

Әјјуб билирди ки, Аллаһ ону көкүндән зоғ верән ағаҹ кими јенидән һәјата гајтараҹаг (Әјјуб 11—15).

МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ

Фидјә сајәсиндә мүмкүн олан дирилмә

Јеһованын фидјә бәхшиши дирилмәјә зәманәт верир. Артыг доғмаларымыз үчүн јас тутмајаҹағыг, онлары јенидән гаршылајаҹағыг.