Ата илә ана ушагларына дәрс кечир (Ҹәнуби Африка)

МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ ВӘ ИБАДӘТИ. ИШ ДӘФТӘРИ Ијун 2018

Сөһбәт планы

Мүгәддәс Китаб пејғәмбәрлији вә ахырзаманла бағлы сөһбәт үчүн мөвзулар.

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ

Иса пејғәмбәрликләри јеринә јетирди

Шәкилләрдә тәсвир олунан һәр һадисә һансы пејғәмбәрлијә аиддир?

МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ

Мәсиһин изи илә ҝедин

Иса нүмунәси бизә хүсусилә тәгибләр вә сынагларла үзләшәркән көмәк едә биләр.

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ

Мәрјәм кими тәвазөкар олун

Јеһова Мәрјәми үрәјинә ҝөрә мисилсиз бир шәрәфә лајиг ҝөрдү.

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ

Ҝәнҹләр, Аллаһын јолунда тәрәгги едирсинизми?

Иса руһанилијә ҹан атмагда, валидејнә һөрмәт ҝөстәрмәкдә нүмунә гојуб.

МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ

Валидејнләр, өвладыныза Аллаһын јолунда тәрәгги етмәјә көмәк един

Сиз һәр фүрсәтдә ушаглары өјрәдәрәк онлара Аллаһын садиг хидмәтчиләри олмаға көмәк едә биләрсиниз.

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ

Иса кими сынаглардан үзүағ чыхын

Иса үч сынаға мүгавимәт ҝөстәрмәк үчүн һансы ҝүҹлү силаһдан истифадә етмишди?

МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ

Сосиал шәбәкәләрдән истифадә едәркән өзүнүзү ҝөзләјин

Бир чох шејләр кими сосиал шәбәкәләрин дә хејри илә јанашы, зијаны да вар. Аллаһын Кәламындакы принсипләри рәһбәр тутсаныз, тәһлүкәләри ҝөрүб онлардан гача биләрсиниз