Мүждәчиләр Малтада буклетлә тәблиғ едир

МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ ВӘ ИБАДӘТИ. ИШ ДӘФТӘРИ Ијун 2016

Нүмунә үчүн тәгдимәләр

«Ојанын!» журналы вә буклетләр. Бу тәгдимәләри нүмунә ҝөтүрәрәк өз тәгдимәнизи һазырлајын.

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ

Јеһоваја ҝүвән, јахшылыг ет

37-ҹи мәзмурдакы мәсләһәтә әмәл един.

МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ

Хидмәтдә пүхтәләшәк. Видеолардан истифадә един

Нәјә ҝөрә хидмәтдә бу видеолардан истифадә едирик? Онлар вердијимиз тәлимин тәсир ҝүҹүнү неҹә артырыр?

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ

Јеһова хәстә оланлара дајагдыр

Давудун 41-ҹи мәзмурда Аллаһдан илһам алараг јаздығы сөзләр хәстә вә дәрдли мәсиһиләрә ҝүҹ-гүввәт верә биләр.

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ

Јеһова гәлбисыныглары тәрк етмәз

51-ҹи мәзмурда Давуд ишләдији ағыр ҝүнаһын она неҹә тәсир етдијини тәсвир едир. Руһән ајаға галхмаға она нә көмәк етди?

МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ

«Падшаһлығын илк 100 или»

Суаллардан истифадә едәрәк 1914-ҹү илдән бәри Аллаһын Падшаһлығынын һансы ишләр ҝөрдүјүнү мүзакирә ет.

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ

«Гајғы јүкүнү Јеһоваја вер»

Давудун Зәбур 55:22 ајәсиндә Аллаһдан илһам алараг јаздығы сөзләр бизә истәнилән проблемин, нараһатчылығын өһдәсиндән ҝәлмәјә көмәк едә биләр.

МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ

«Аллаһ мәнә јардымчыдыр»

Давуд ҝөзәл Кәламына ҝөрә Јеһованы шәрәфләндирирди. Чәтин вахтларынызда Мүгәддәс Китабын һансы ајәләри сизә көмәк едиб?