Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ | ЛУКА 8, 9

Ардымҹа ҝәл. Неҹә?

Ардымҹа ҝәл. Неҹә?

9:62

Торпагда дүз шырымлар ачмаг үчүн ҹүтчүнүн диггәти архада олан шејләрә јајынмамалы иди. Мәсиһинин дә диггәти архада, јәни бу дүнјада гојдуғу шејләрдә олмамалыдыр (Фп 3:13).

Чәтинликләрлә үзләшәндә мәсиһи һәгигәтдән әввәлки ҝүнләр үчүн «һејиф о ҝөзәл ҝүнләрдән» дејиб һәсрәт чәкә биләр. Белә һалларда, адәтән, инсан кечмишдә јашадығы севинҹли анлары хәјалында шиширдир, проблемләри исә кичилдир. Исраиллиләр дә Мисирдән чыханда ејни шеји етмишдиләр (Сј 11:5, 6). Әҝәр бу ҹүр фикирләри һеј бејнимиздә доландырсаг, әввәлки һәјата дөнә биләрик. Јахшы олар ки, һал-һазырда саһиб олдуғумуз немәтләр барәдә дүшүнәк вә диггәтимизи Ҹәннәтдә дујаҹағымыз севинҹә ҹәмләјәк (2Кр 4:16—18).