Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ | ЛУКА 10, 11

Хејирхаһ сәмәријјәли мәсәли

Хејирхаһ сәмәријјәли мәсәли

10:25—37

Бир гануншүнас Исадан: «Мән кими севмәлијәм?» — дејә сорушанда о, бу мәсәли чәкмишди (Лк 10:25—29). Иса билирди ки, мәсиһи јығынҹағында «һәр ҹүр» инсан, о ҹүмләдән сәмәријјәлиләр вә башга халглардан олан инсанлар олаҹаг (Јһ 12:32). Бу мәсәллә о, давамчыларына баша салырды ки, онлар башгаларына, һәтта онлардан тамамилә фәргләнән инсанлара да мәһәббәт ҝөстәрмәјә чалышмалыдырлар.

ӨЗҮНҮЗДӘН СОРУШУН:

  • Башга мәдәнијјәтдән олан баҹы-гардашлара неҹә јанашырам?

  • Әсасән кимләрлә вахт кечирирәм, охшар ҹәһәтләрим олан диндашларымла?

  • Үрәјими ҝениш ачыб мүхтәлиф мәншәли диндашларымла јахындан таныш ола биләрәм? (2Кр 6:13).

Истәјирәм . . .

  •  хидмәтә дәвәт едим

  •  наһара гонаг едим

  •  нөвбәти аиләви ибадәтә чағырым