Бу ҝүн чох шеј һәјатымызы ағырлашдырыр. Алыш-вериш етмәк, алдығымыз шеји истифадә етмәк, она гуллуг етмәк, горумаг вахтымызы вә ҝүҹүмүзү алыр. Иса Мәсиһ садә һәјат тәрзи сүрдүјү үчүн мадди шејләр ону хидмәтдән јајындырмырды (Мт 8:20).

Даһа чох хидмәт етмәк үчүн һәјатынызы һансы саһәләрдә садәләшдирә биләрсиниз? Аиләниздән киминсә өнҹүл кими хидмәт етмәси үчүн һансы дәјишикликләри едә биләрсиниз?

Таммүддәтли хидмәтдә олсаныз белә, дүшүнүн, мадди шејләр јаваш-јаваш һәјатынызы ағырлашдырмаға башламајыб ки? Јеһоваја хидмәт етмәк үчүн садә һәјат сүрмәк хошбәхтлик вә мәмнунлуг ҝәтирир (1Тм 6:7—9).

Һәјатынызы садәләшдирмәк үчүн нә едә биләҹәјинизи јазын.