Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ

Һеч олмаса бир ил алынар?

Һеч олмаса бир ил алынар?

Нә? Өнҹүл кими хидмәт етмәк! Сәни бол немәтләр ҝөзләјир! (Мс 10:22).

ӨНҸҮЛ КИМИ ХИДМӘТ ЕТМӘКЛӘ СӘН...

  • мүждәчи кими даһа сәриштәли олаҹаг вә хидмәтдән даһа чох севинҹ дујаҹагсан

  • Јеһова илә мүнасибәтләрини мөһкәмләндирәҹәксән. Онун барәсиндә башгаларына даһа чох данышаҹағын үчүн Онун әзәмәтли хүсусијјәтләри һагда тез-тез дүшүнәҹәксән

  • Аллаһын ишини һәјатында һәр шејдән үстүн тутдуғуна ҝөрә вә башгаларынын хејри наминә чалышдығын үчүн севинҹ дујаҹагсан (Мт 6:33; Һв 20:35)

  • рајон нәзарәтчисинин зијарәти заманы кечирилән өнҹүлләр үчүн ҝөрүшдә, рајон топлантысында олан хүсуси ҝөрүшдә иштирак едә вә Өнҹүл Мәктәбиндә охуја биләҹәксән

  • Мүгәддәс Китаб дәрсләри кечирмәк үчүн даһа чох фүрсәт әлдә едәҹәксән

  • диҝәр мүждәчиләрлә даһа чох вахт кечирәҹәк вә бир-биринизи руһландыраҹагсыныз (Рм 1:11, 12)