Јеһованын етдији јахшылыглар барәдә дүшүнмәк ваҹибдир

74:16; 77:6, 11, 12

  • Дүшүнмәк Аллаһын Кәламындан охудугларымызы мәнимсәмәјә вә руһани гидаја миннәтдарлығымызы артырмаға көмәк едәҹәк

  • Јеһова барәдә дәрин дүшүнмәк Онун харигүладә ишләрини хатырламаға вә гаршымыздакы үмиди унутмамаға көмәк едир

Јеһованын ҝөрдүјү ишләрә ашағыдакылар дахилдир:

74:16, 17; 75:6, 7; 78:11—17

  • Јарадылыш:

  • Јарадылыш һаггында даһа чох өјрәндикҹә Јеһова Аллаһа даһа да валеһ олаҹағыг

  • Јығынҹагдакы мәсул гардашлар:

  • Јеһованын рәһбәрлик етмәк үчүн тәјин етдији шәхсләрә итаәткар олмалыјыг

  • Хилас тәдбири:

  • Јеһованын хиласымыз үчүн ҝөрдүјү тәдбири даим хатырламаг бүтүн диггәтимизи Она вә ҝәләҹәкдәки үмидимизә ҹәмләмәјә көмәк едир