Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Нүмунә үчүн тәгдимәләр

Нүмунә үчүн тәгдимәләр

«ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ»

Суал: Сизҹә, ола биләрми ки, Аллаһ Өзү назил етдији китабын инсанлар тәрәфиндән дәјишдирилмәсинә јол версин?

Ајә: Әш 40:8

Нәшр: Бу журналда Төврат, Зәбур, Инҹилин илләрин сынағындан неҹә чыхдығы һагда бәһс олунур.

«ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ» (сон сәһифә)

Суал: Бу суала даир сизин фикринизи өјрәнмәк истәјәрдим. [16-ҹы сәһифәдә јерләшән мәгаләдәки биринҹи суалы оху.] Бәзиләри һесаб едир ки, дини инсанлар јарадыб. Башгалары исә фикирләшир ки, Аллаһ дин васитәсилә инсанлары Өзүнә јахынлашдырыр. Бәс сиз неҹә дүшүнүрсүнүз?

Ајә: Јг 1:27

Нәшр: Мәгаләдә Мүгәддәс Китабын бу мөвзу илә бағлы даһа нә дедији изаһ олунур. Ҝәлән дәфә ҝәләндә һәмин фикирләрдән бәзиләрини мүзакирә едәрик.

«ИЛАҺИ МҮЖДӘ»

Суал: Бу ҝүн хәбәрләрә баханда чох вахт пис хәбәрләр ешидирик. Сизҹә, бу һадисәләр ахырзаманын әламәти ола биләр?

Ајә: 2Тм 3:1—5

Нәшр: Бу брошүрдә изаһ олунур ки, бүтүн бу һадисәләр пис олса да, әслиндә, Аллаһы севән инсанлар үчүн ишыглы ҝәләҹәк вәд едир. [1-ҹи дәрсин 2-ҹи суалыны ҝөстәр.]

ӨЗ ТӘГДИМӘНИ ҺАЗЫРЛА

Бу тәгдимәләри нүмунә ҝөтүрәрәк өз тәгдимәнизи һазырлајын.